ใช้คำสั่งนี้ในกรณีที่ P4_GLOBMEMSIZE  มีขนาดน้อยเกินไป ทำให้รันโปรแกรมไม่ได้ แล้วเกิดมีตัวแปรต่างๆ ค้างอยู่ในเครือข่ายนะ

$ cluster-fork sh /opt/mpich/gnu/sbin/cleanipcs