เมื่อวานนี้ 10 ตุลาคม 2549 กองการเจ้าหน้าที่ มหวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งผลคะแนนและเงินรางวัลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯประจำปี งบประมาณ 2548 เพื่อให้คณะฯจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ และให้ส่งกลับภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2549 โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ  หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าหน่วยงานไม่ประสงค์จะรับเงินรางวัล  กองการเจ้าหน้าที่แจ้ง คะแนน จำนวนเงินและผลการปฏิบัติราชการโดยให้รายละเอียดเป็นตารางว่าดัชนีตัวใดได้คะแนนเท่าไร เรื่องด่วนอย่างนี้ เลยต้องรีบปั่นกันด่วน สนุกดี มีเงินมาแจกจ่ายกันตามผลงาน พรุ่งนี้ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ที่ประชุมคงพิจารณา เรื่องผลการเรียนของนักศึกษา และเรื่องด่วนนี้