การสร้างการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑


          คณะวิทยาการจัดการมรภ. เชียงใหม่จัดกิจกรรม “การสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  และ ทักษะการเรียนรู้และความรู้ใหม่ของผู้สอนในระดับอุดมศึกษา”  และประชุมอาจารย์พิเศษภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๖  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ มิ.ย. ๕๖  และเชิญผมไปบรรยายเรื่องดังกล่าวทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย


          จึงนำ narrated pptมา ลปรร. ที่นี่ และ ที่นี่ วิจารณ์ พานิช

๑ มิ.ย. ๕๖บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)