ขอแสดงความยินดี บัณฑิตใหม่เวชนิทัศน์ ๒๕๕๕-๒๕๕๖


ขอแสดงความยินดี
บัณฑิตใหม่เวชนิทัศน์ ๒๕๕๕-๒๕๕๖

                                     

ผมขอมีส่วนร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ สาขาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษาบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทาลัยมหิดล น้องของเราชาวเวชนิทัศน์ รวมทั้งขอเป็นกำลังใจแก่พี่นง อนงค์วรรณไพโรจน์ นายกสมาคม เวชนิทัศน์สมาคม(ประเทศไทย) และคณะ ที่ได้เตรียมการจัดกิจกรรมและทำสิ่งที่มีความหมายหลายอย่าง เพื่อมอบให้แก่บัณฑิตใหม่น้องๆของเรา ทั้งเพื่อเป็นการได้ร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จและร่วมเป็นบรรยากาศห้อมล้อม ในอันที่จะบอกว่าทุกท่านมีความหมายและมีความสำคัญมากเพียงใด ทั้งต่อสาขาวิชาชีพเวชนิทัศน์ ต่อสังคมการทำงานที่ทุกท่านกำลังจะก้าวไปสู่ในอนาคต และต่อสังคมส่วนรวม ผมขอมีส่วนร่วมแสดงความยินดีทางสื่อนี้ก็แล้วกัน แล้วก็สืบทอดธรรมเนียมมอบสิ่งดีๆที่ผมและทุกคนเคยได้รับสืบต่อกันมาจากครูอาจารย์และคนรุ่นก่อน มามอบให้แก่รุ่นน้องบัณฑิตใหม่ทุกคนของเรา เพื่อเริ่มชีวิตการทำงานให้มีความเจริญก้าวหน้า ต่อไป .........

๑.  เพิ่มโอกาสและความสามารถเข้าถึงสิ่งดีที่สุด
      ให้ง่ายขึ้นและพึ่งตนเองได้
......


ศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียร เป็นครูแพทย์ที่มักถือโอกาสนำเอาตัวอย่างสื่อและวิธีการทำสิ่งตัวอย่างเพื่อการวิจัยและการศึกษาทางแพทย์ที่ดีจากต่างประเทศ มาเป็นสื่อการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ กระทั่งต่อมา ก็มีดำริว่าการจัดการศึกษาเพื่อผลิตแพทย์เพื่อสังคมไทยนั้น อย่างไรเสีย ก็ต้องดำเนินการอยู่ตลอดไป อีกทั้งกรณีศึกษาจากของจริงและสิ่งตัวอย่างต่างๆหลายอย่าง ที่ต้องได้วิจัยและศึกษาเรียนรู้ ก็มีแต่เฉพาะในประเทศไทย หากไม่สามารถทำสื่อและเก็บรักษาสิ่งตัวอย่างไว้เพื่อการเรียนการสอนไปด้วยโดยตนเอง ในระยะยาวก็จะต้องสูญเสียทรัพยากรและงบประมาณเพื่อจัดหาสื่อการศึกษาจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก อีกทั้งไม่เพียงพอ และไม่ครอบคลุมความจำเป็นในสิ่งที่หาไม่ได้ที่ใดในโลกนอกจากต้องสามารถผลิตได้เอง 

ดังนั้น ท่านจึงได้เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาหลักสูตรสร้างช่างภาพการแพทย์ ส่งครูแพทย์และครูศิลปะ ไปศึกษางานเวชนิทัศน์ แล้วมาบุกเบิกงานช่างภาพการแพทย์ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชนิทัศน์ และต่อมาเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเวชนิทัศน์ 

ท่านได้ริเริ่มความเป็นเวชนิทัศน์ไว้ด้วยความมุ่งหวังให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ทางการแพทย์ เพื่อนำไปสู่การได้ร่วมสร้างระบบสุขภาพที่ดีจากบุคลากรที่ผ่านการศึกษาที่ดีที่สุด งานของเวชนิทัศน์จะช่วยทำให้สิ่งที่ยากและซับซ้อน สามารถเรียนรู้และเข้าถึงความแจ่มแจ้งได้ง่ายขึ้น ทั้งในการจัดการเรียนการสอนและสำหรับการถ่ายทอดและสื่อสารความรู้ทางสุขภาพกับคนทั่วไป 

จึงนับได้ว่า ท่านเป็นแบบอย่างของการมุ่งริเริ่มและสร้างสิ่งดีที่สุดเพื่อสังคม ในแนวทางที่มีพื้นฐานความเป็นสหวิทยาการ มองไกลไปยังเป้าหมายการสร้างส่วนรวมของสังคมที่ดี ไม่ติดความแยกส่วน มีทักษะและความรู้ทางวิชาการ อันเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับเดินเข้าร่วมมือกับผู้อื่นแบบข้ามศาสตร์ โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์กับศิลปะเพื่อการสื่อสารทางการศึกษาและถ่ายทอดสิ่งยากให้เข้าถึงการเรียนรู้ที่ง่าย เพิ่มพูนและขยายกำลังทางปัญญาแก่ผู้คนและสังคมสุขภาพ


๒.  มีศิลปะ มีความเชื่อมั่น และมีจิตอาสา
      เทอดพระเกียรติสมเด็จพระราชบิดา
 ......


อาจารย์หมอนันท์ รองศาสตราจารย์นายแพทย์นันทวัน พรหมผลิน เป็นครูของชาวเวชนิทัศน์ ที่ออกแบบตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และได้รับพระราชการพระนามมหิดล พระนามของสมเด็จพระบรมราชชนก แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นครูปูชนียาจารย์ที่พาชาวเวชนิทัศน์ทุกรุ่นให้ได้ศึกษาเรียนรู้และสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์แพร่หลาย 

อาจารย์จะสอนและแสดงถึงการใช้ความสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นสื่อที่เชี่ยวชาญแตกฉานออกมาจากด้านใน เพื่อสอนและทำสื่อออกมาจากฝีมือตนเองให้ได้อย่างดีที่สุด ก่อนที่จะใช้สิ่งต่างๆเข้ามาช่วย อาจารย์จะศึกษาเนื้อหาทุกอย่างอย่างแตกฉาน ยืนสอนและเขียนภาพทางจุลกายวิภาค (Histology) เอมบริโอวิทยา (Embryology) ด้วยช็อคบนกระดาน สอนไปก็เขียนภาพทำสื่อแสดงไปอย่างละเอียดประณีต แม่นยำ สวยงาม สอนเสร็จก็ลบทิ้ง แล้วก็เขียนใหม่เป็นร้อยเป็นพันภาพ 

ในทุกปีของงานรับปริญญามหาวิทยาลัยมหิดล ก็จะพานักศึกษาเวชนิทัศน์ไปอาสาทำซุ้มรับปริญญา เทอดพระเกียรติและเชิดชูความสง่างามของมหาวิทยาลัย จนสามารถกล่าวได้ว่า บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนและทุกคณะทั้งปริญญาตรี โท เอก ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีภาพความทรงจำที่มีความหมายที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาโดยได้ถ่ายภาพกับซุ้มรับปริญญาของมหาวิทยาลัยนั้น ภาพซุ้มและบรรยากาศที่ให้ความงดงามที่ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งในภาพความทรงจำอันงดงามเหล่านั้น เป็นผลงานของชาวเวชนิทัศน์ที่อาจารย์หมอนันท์ได้เป็นครูชีวิตพานักศึกษาเวชนิทัศน์ออกไปสร้างประสบการณ์ในการใช้ความรู้บริการแก่สังคมจากของจริงด้วยการอาสาทำให้กับมหาวิทยาลัยทุกปีการศึกษา ก่อนที่ต่อมาจะมอบให้ฝ่ายอื่นดำเนินการ 

นอกจากนี้ ตลอดชีวิตครูแพทย์และครูของเวชนิทัศน์ของอาจารย์ อาจารย์ก็เป็นแพทย์อาสา ในมูลนิธิแพทย์อาสาเพื่อชนบทของสมเด็จพระบรมราชชนนี ร่วมคณะแพทย์อาสาออกไปดูแลชาวบ้านในชนบท ชนกลุ่มน้อยและผู้ไร้โอกาสในแหล่งกันดารห่างไกลของประเทศ อาจารย์จึงเป็นแบบอย่างสำหรับนักเวชนิทัศน์ ในความมีศิลปะ มีความเชื่อมั่นต่อการเป็นผู้นำริเริ่มทำสิ่งดีแก่สังคม และมีจิตอาสา เทอดพระเกียรติสมเด็จพระราชบิดา

๓.  เป็นผู้ใฝ่ศึกษาค้นคว้าตลอดชีวิต มีความบุกเบิกริเริ่ม
      และมีจิตสาธารณะ เมตตาเกื้อกูลต่อผู้ทุกข์ยาก
......


อาจารย์หมอสภา รองศาสตราจารย์นายแพทย์สภา ลิมพาณิชย์การ ท่านเป็นครูและปูชนียาจารย์ของชาวเวชนิทัศน์ ที่สอนความเป็นผู้เคร่งครัด แม่นยำ ศึกษาและมุ่งฝึกฝนการปฏิบัติให้ได้อย่างผู้รู้จริง ศึกษาค้นคว้าและพิสูจน์ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ ท่านเป็นผู้ศึกษาและตรวจสอบวิทยาการและเทคโนโลยีการถ่ายภาพเพื่อนำมาใช้ทางการแพทย์อย่างทุ่มเทรอบด้านอยู่ตลอดเวลา เขียนตำราการถ่ายภาพทางการแพทย์เล่มแรกและเล่มเดียวของประเทศไทยในขณะนี้ 

ในรุ่นของผมและอีกหลายรุ่น ท่านได้กล่าวเป็นปัจฉิมโอวาทไว้ว่า ความรู้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การสำเร็จการศึกษาเป็นเพียงก้าวแรกที่จะออกไปเรียนรู้ในโลกความเป็นจริง ดังนั้น แม้จบการศึกษาไปแล้ว ก็อย่าหยุดการเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าอย่างสม่ำเสมอตลอดชีวิต 

นอกจากนี้ ท่านเป็นที่รู้จักแพร่หลายในสังคมไทยในนามหมอ ๕ บาท ที่ตลอดชีวิตเปิดทำการรักษาชาวบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและหากมีกำลังจ่าย ก็จะเก็บเพียงนำไปซื้อยาไว้ใช้สำหรับคนอื่นเพียง ๕-๑๐ บาท 

อาจารย์จึงเป็นแบบอย่างสำหรับนักเวชนิทัศน์ ในความเป็นผู้ใฝ่ศึกษาค้นคว้าตลอดชีวิต มีความบุกเบิกริเริ่ม และมีจิตสาธารณะ เมตตาเกื้อกูลต่อผู้ทุกข์ยาก รุ่นน้องซึ่งเป็นบัณฑิตใหม่ในรุ่นปัจจุบันยังได้ทันเรียนรู้และปฏิบัติดูแลท่านอย่างงดงามสม่ำเสมอ จึงนับว่าได้มีครูดีและเป็นสิ่งมงคลในชีวิตการศึกษาอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ น้องๆเวชนิทัศน์ก็มีครูอาจารย์อาวุโสอีกหลายท่านที่มีความเป็นผู้นำทางวิชาชีพของประเทศ ทั้งอาจารย์โชติ แสงสมพร ผู้สืบทอดหน่วยปั้นและทำหุ่นจำลองต่อจากอาจารย์กอง สมิงชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา แจ้งสว่าง(พิทยวรนันท์) ซึ่งเป็นผู้ศึกษาและมีคณูปการณ์ต่อการเผยแพร่วิชาการทางด้านโสตทัศนูปกรณ์บริการแก่สังคมไว้เป็นจำนวนมากในวงการวิดีทัศน์ศึกษาของประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์ ศิลากร ผู้ปั้นอนุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนนี ไปประดิษฐานคู่กับพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก ซึ่งปั้นโดยอาจารย์สนั่น ศิลากร บิดาของท่าน และกล่าวได้ว่าเป็นมือวิชาชีพด้านการปั้นทางการแพทย์ที่เป็นเลิศที่สุดของประเทศในปัจจุบัน เหล่านี้เป็นต้น น้องๆจึงได้เรียนกับแหล่งประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและทางการปฏิบัติในสาขาวิชาชีพของตนที่ดีที่สุด อีกทั้งไม่เกินจริงที่จะกล่าวว่าไม่เพียงดีที่สุดของประเทศ แต่ของอาเซียนและของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียด้วย

  

ขอให้บัณฑิตใหม่เวชนิทัศน์ทุกท่านมีความเจริญก้าวหน้า ได้มีโอกาสสืบทอดแนวการดำเนินชีวิตและวิถีการงานของครูอาจารย์ รวมทั้งคนเวชนิทัศน์รุ่นก่อนเก่าของเรา ได้ใช้ความรู้ความสามารถทำการงานให้ประสบความสำเร็จทั้งเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่น ได้ดูแลตนเอง บิดามารดา คนรอบข้าง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 

เป็นผู้ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาวิจัยไปบนการทำงาน มีความเป็นผู้บุกเบิกริเริ่ม สร้างสรรค์ความสง่างามของวิชาชีพ สามารถเดินเข้าหาผู้อื่น เรียนรู้ผู้อื่นด้วยความนอบน้อม เพื่อได้ใช้ความรู้ ร่วมมือกับผู้อื่น สร้างสรรค์สิ่งดีที่สุดตามโอกาสและกำลังแห่งตน เพื่อหน่วยงาน เพื่อถิ่นอาศัย สังคมไทย และในทุกแห่งที่ตนเองได้สังกัด.

หมายเลขบันทึก: 540945เขียนเมื่อ 30 มิถุนายน 2013 09:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 กันยายน 2013 08:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (5)

มาร่วมแสดงความยินดีด้วยครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์ที่เคารพ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รุ่นบุกเบิก  และศิษย์ที่จะนำสิ่งดี ๆ สู่สังคมไทยและโลกใบนี้นะคะอาจารย์

ดีใจหลายเด๊อาจารย์หมอ JJ ครับ
ขอบพระคุณครับ

ขอบพระคุณการร่วมเป็นกำลังใจกับบัณฑิตคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวด้วยกันครับอาจารย์หมอธิรัมภาครับ

ขอบพระคุณดอกไม้จากอาจารย์ ดร.ธวัชชัย อาจารย์หมอ JJ อาจารย์ ดร.โอ๋-อโณ คุณหมอธิรัมภา และคุณอักขณิชครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี