ติดตามกันมาจนครบผ้าตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาสำหรับผ้าไหมมัดหมี่ประเภทหมี่ตาจำนวน 29 ผืนเมื่อท่านดูท่านก็จะเห็นลวดลายที่แบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้โดยอาศัยโครงสร้างของเส้น โครงสร้างรูปทรง ที่ประกอบขึ้นเป็นลวดลายเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มลวดลาย

กลุ่มแรกที่สังเกตเห็นได้คือ กลุ่มที่ชาวลาวเวียงบ้านกลางหมื่นเรียก ลายเอื้อ หรือ ลายเอี้ย

โครงสร้างของลายเอี้ยคือลายที่เป็นลายซิกแซกหรือฟันปลา จากบนลงล่าง ดังภาพประกอบนี้

จากการศึกษาพบว่าลวดลายดังกล่าวนี้เป็นการลดรูปของลวดลายนาคตามความเชื่อของคนลาวเวียงที่มีต่อนาค ซึ่งรายละเอียดจะนำเสนอในบทต่อ ๆ ไป