มุมมองประเทศไทยในด้านการเมือง

paaoobtong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ        การเมืองไทยในปัจจุบัน อยู่ในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นประมุขแห่งรัฐ และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน ส่วนฝ่ายตุลาการเป็นอิสระจากอีกสองฝ่ายที่เหลือ

          ฝ่ายบริหารมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขแห่งอำนาจ ฝ่ายนิติบัญญัติของไทยอยู่ในระบบสภาคู่ แบ่งออกเป็นวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร ฝ่ายตุลาการ มีศาลเป็นองค์กรบริหารอำนาจ เป็นองค์กรที่มีอำนาจพิพากษาคดีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายไทย ส่วนใหญ่ ประเทศไทยมีระบบพรรคการเมืองอยู่ในระบบหลายพรรค กล่าวคือ ไม่มีพรรคการเมืองใดสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้อย่างเด็ดขาด จึงต้องจัดตั้ง "รัฐบาลผสม" ปกครองประเทศ

           ตั้งแต่โบราณกาล ราชอาณาจักรไทยอยู่ภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช อย่างไรก็ตาม หลังจากการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ประเทศไทยจึงอยู่ภายใต้การปกครองระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญเขียนฉบับแรกถูกร่างขึ้น อย่างไรก็ตาม การเมืองไทยยังมีการต่อสู้ระหว่างกลุ่มการเมืองระหว่างอภิชนหัวสมัยเก่าและหัวสมัยใหม่ ข้าราชการ และนายพล ประเทศไทยมีการก่อรัฐประหารขึ้นหลายครั้ง ซึ่งมักเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยอยู่ภายใต้อำนาจของคณะรัฐประหารชุดแล้วชุดเล่า นับจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญและกฎบัตรรวมแล้ว 18 ฉบับ (นับรวมฉบับปัจจุบัน) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไร้เสถียรภาพทางการเมืองอย่างสูง หลังจากรัฐประหารแต่ละครั้ง รัฐบาลทหารมักจะยกเลิกรัฐธรรมนูญที่มีอยู่เดิมและประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว(1)


                               


1.   พัฒนาการการเมืองไทย


          1.1  บันทึกเมืองไทย แผ่น 1


          1.2  บันทึกเมืองไทย แผ่น 2


          1.3 บันทึกเมืองไทย แผ่น 3


2.  อภิวัฒน์ 2475 : ประว้ติศาสตร์... ปัจจุบันและอนาคต
    การเมืองไทย

         2.1 อภิวัฒน์ 2475 1


          2.2 อภิวัฒน์ 2475 2


          2.3 อภิวัฒน์ 2475 3


3.  การเมืองไทย2501-2516


4.  เปิดต้วหนังสือการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475

          4.1 เปิดต้วหนังสือการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 1


             4.2  เ ปิดต้วหนังสือการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 2


              4.3  เ ปิดต้วหนังสือการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 3


5.   การเมืองไทยในสายตานิธิ 

         5.1  การเมืองไทยในสายตานิธิ 1


           5.2  การเมืองไทยในสายตานิธิ 2


6.   สยามวาระ : สถาบันพระมหากษัตริย์ฯ7.  เกี้ยเซียะ หรือ กลียุคะ อ่านวิกฤตการณ์สยามประเทศ ยามเปลี่ยน(ไม่)ผ่าน 


8.   สารคดี 80ปียังไม่มีประชาธิปไตย 24มิย55


9.   80 ปี ปฏิวัติประชาธิปไตย พ.ศ.2475


10.   80 ปี ปฏิวัติประชาธิปไตย ''ประวัติศาสตร์ที่ถูกทำให้ลืม''


11.   โจทย์การเมืองไทยที่เปลี่ยนแปลงไปใน 2 ทศวรรษ
       จากพฤษภาคม 2535 ถึงปัจจุบัน


12.  หมุนกงล้อประวัติศาสตร์14+6ตุลา21-10-2012


                     

(1)  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่นี่ประเทศไทยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

คงเป็นแบบนี้ไปอีกนานเพราะคนไทยไม่ได้สนใจตามข่าว