สมรรถนะ (Competency)

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Competency   ( สมรรถนะ)

  หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะและพฤติกรรมที่บุคลากรขององค์กรต้องมี  เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาสมรรถนะมีอยู่  2 ลักษณะ คือ
  1.  สมรรถนะหลัก (Core Competency)  คือขีดความสามารถขององค์กร  ซึ่งเกิดจากวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร เช่น  การทำงานเป็นทีม  (Teamwork) การทำงานแบบมืออาชีพ (Professionalism) การมุ่งเน้นผลงาน (Result Orientation) การบริหารตนเอง(Self  Management)  การใส่ใจลูกค้า(Customer Focus) และภาวะผู้นำ (Leaderships) เป็นต้น 

  2. สมรรถนะทางวิชาการ (Technical Competency) คือความรู้  ทักษะ  และพฤติกรรม ที่พนักงานต้องมีเพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงาน เช่นความรู้ในเรื่องการวิจัย  การเขียนบทความทางวิชาการ  การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน เป็นต้น

        สรุปแล้วสมรรถนะ  คือความรู้ ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมการหรือการแสดงออกถึงความเป็นผู้มี
ความชำนาญการ เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดีจนเป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการถวิล อรัญเวศความเห็น (0)