อบรมครูปฐมวัยโรงเรียนตำบลโคกกรวด

ปฐมวัยเป็นหัวใจแห่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนตำบลโคกกรวด 

        วันนี้ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรอบรมการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยให้กับคณะครูปฐมวัยโรงเรียนตำบลโคกกรวด การอบรมในวันนี้มีจุดเริ่มต้นจากที่ได้สนทนากับ ผอ.ไพบูลย์ ธุระพันธ์  ผอ.โรงเรียนตำบลโคกกรวด ซึ่งท่าน ผอ.มีแนวคิดที่อยากจะพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนให้มีคุณภาพ โดยก่อนหน้านี้ได้เป็นวิทยากรให้กับกลุ่มโรงเรียนสีมา ซึ่งได้เสนอแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดให้กับเด็กและได้นำเสนอภาพการพัฒนาการอ่านการเขียนการคิดให้กับเด็ก ทำให้ ผอ.มีความประทับใจ และเห็นคุณค่าเกิดความตระหนักว่าการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนตำบลโคกกรวดน่าจะพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีก จึงได้นำเสนอความคิดซึ่งตรงกับความคิดเห็นที่เคยปรารภกับตัวเองว่าอยากจะพัฒนาการศึกษาปฐมวัยให้กับโรงเรียนขนาดกลางและเล็กที่มีความสนใจ ตั้งแต่ ผอ.และคณะครูทุกคน เนื่องจากเห็นว่าถ้าจะพัฒนาให้ได้ผลนั้นบุคคลสำคัญในการเริ่มต้นนั้นควรเป็น ผอ.โรงเรียนและคณะครูที่มีจิตใจที่ต้องการพัฒนาประกอบกัน จึงได้นำเสนอความคิดให้ ผอ.ไพบูลย์ ทราบ ว่ายินดีที่จะช่วยเหลือในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนให้ได้ผล ผอ.ไพบูลย์ท่านก็มีแนวคิดในการพัฒนาทั้งโรงเรียนของตนเองและสถานศึกษาของท้องถิ่นในพื้นที่บริการของโรงเรียนด้วย ซึ่งได้เรียนเชิญครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์เด็กเล็กโคกเพชรสระมโนรามาร่วมการอบรมด้วย นับว่าท่าน ผอ.ไพบูลย์ ท่านเป็น ผอ.โรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษาโดยแท้ จึงได้มีการอบรมขึ้นในวันนี้
        การเป็นวิทยากรในวันนี้ ได้ทำหน้าที่ในการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการสมองของเด็กปฐมวัยกับการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมองของเด็กปฐมวัย และการวิจัยในชั้นเรียน โดย ดร.วิไล วัชรพิชัย เป็นคณะวิทยากรร่วมกัน
          สมองกับการเรียนรู้ ได้นำเสนอความรู้ถึงองค์ประกอบสำคัญ ๆ ของสมอง ว่าสมองแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ คือ ส่วนหน้า ส่วนหลัง ส่วนข้างขมับ ส่วนท้ายทอย และมีเซลล์สมองที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด เมื่อครูได้จัดประสบการณ์ให้กับเด็กอย่างเหมาะสมแล้วจะทำให้เซลล์สมอง 1 แสนล้านเซลล์นั้นจะแตกกิ่งก้านออกไปเกิดจุดประสานประสาท (ซิแนปส์) เกิดเป็นวงจรเชื่อมโยงกัน ยิ่งครูได้จัดประสบการณ์ให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรงลงมือปฏิบัติจริงในเรื่องต่าง ๆ เด็กก็จะยิ่งเกิดการเรียนรู้หรือซิแนปส์ที่มั่นคงและแข็งแรง เกิดเป็นแบบแผนในการเรียนรู้ โดยยกตัวอย่างประกอบ เช่น การเล่านิทานเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน พัฒนาการการเขียนหนังสือในเด็กปฐมวัย การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดโดยใช้การจัดประสบการณ์แบบโครงการ จากตัวอย่าง ของโรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 และจากผลงานของ ด.ช.ยศนนท์ สินธุวงศานนท์ ซึ่งเป็นพัฒนาการการเขียนตั้งแต่อายุ 1 ขวบกว่า จนกระทั่งถึง 7 ขวบ
          การจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ทางภาษา การจัดประสบการณ์ที่เน้นการคิด การจัดสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ เช่น การจัดกิจกรรมเชิญเทียน การจัดกิจกรรมการอ่านนิทาน การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมของเด็ก การจัดกิจกรรมแบบโครงการ เป็นต้น
          การวิจัยในชั้นเรียน โดย ดร.วิไล วัชรพิชัย ได้นำเสนอความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียน และให้ครูได้ลงมือปฏิบัติในการวิจัยในชั้นเรียน ตั้งแต่ การค้นคว้าปัญหาจากสภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยในห้องเรียนของครูแต่ละคน โดยให้ครูได้เล่าเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมของครูคนละ 1 ปัญหา แล้วให้ครูได้คัดเลือกปัญหาที่เห็นว่ารุนแรง มีความจำเป็นในการแก้ปัญหาโดยใช้การวิจัย ให้ระบุความสำคัญ สาเหตุของการเกิดปัญหา และนำเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครูได้เขียนเค้าโครงในการวิจัยอย่างง่ายของตนเอง ทำให้ครูเข้าใจในการวิจัยเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับจุดเริ่มของการได้มาซึ่งปัญหา
          ได้นำเสนอแนวคิดที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยร่วมกับโรงเรียนตำบลโคกกรวด โดยจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยได้ผลอย่างจริงจัง
          ขอขอบพระคุณ ผอ.ไพบูลย์ ธุระพันธ์ และคณะครูทุกท่านที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย และเป็นเพื่อนร่วมทางกัน และทำให้เกิดจุดเริ่มต้นในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยแบบมีส่วนร่วม ขอบคุณมากครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิเทศการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้#การศึกษาปฐมวัย#สมอง#การนิเทศ#พัฒนาการ#ปฐมวัย

หมายเลขบันทึก: 53959, เขียน: 09 Oct 2006 @ 22:36 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 19:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เยี่ยมจริง จริง
เขียนเมื่อ 

อยากไปอบรมกับท่านจริง เพราะผมสอนปฐมวัยครับ อยากพัฒนาปฐมวัยครับ...