โครงการพัฒนาคุณภาคผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2556

สมควร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันอาทิตย์ที่  9  มิถุนายน  2556   กศน. อำเภอบางบาลได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2556   โดยจัดทำฐานการเรียนรู้  จำนวน  4  ฐาน  คือ  ฐานประชาคมอาเซียน  ฐานความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์   ฐานพิษภัยของยาเสพติด   และฐานการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  จำนวน  200  คน

                             

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมควรความเห็น (0)