แนะนำตัว

ชื่อ  นางสาวนาตยา  สุวรรณจันทร์  (ยูง)

วัน  เดือน  ปี  เกิด  วันอังคารที่  2  ธันวาคม  2529

อายุ  26  ปี 

E-mail   [email protected]

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา  โรงเรียนธิดาแม่พระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มัธยมศึกษาตอนปลาย  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริญญาตรี  ศศ.บ. (ศิลปะการแสดง)  วิชาเอกเลือกนาฏศิลป์ไทย เกียรตินิยมอันดับ 2

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา

ประกาศนียบัตร  สาขาวิชาชีพครู  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา

ประสบการณ์การทำงาน  

  -  วิทยากรสอนโนรา  ณ  ตำบลทับช้าง  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา

  -  ครูภูมิปัญญาสอนนาฏศิลป์  ณ  โรงเรียนบ้านหนองหอย  อำเภอสทิงพระ 

จังหวัดสงขลา

-  ร่วมสอนนาฏศิลป์  โครงการรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง  ณ  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัด

นครศรีธรรมราช

เข้ารับการฝึกงาน  ฝ่ายการแสดง  ณ  สำนักการสังคีต  กรมศิลปากร  กรุงเทพมหานคร

-   ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุราษฏร์พิทยา ๒ 

-  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนท่าอุแทพิทยา

ปัจจุบันตำแหน่ง  รับตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียน เชิงทะเลวิทยาคม “จุติ – ก้อง อนุสรณ์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔

เริ่มปฏิบัติหน้าที่วันที่  ๒  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๕บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประโยชน์และคุณค่าของนาฏศิลป์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เข้ามาเขียนบ่อยๆนะคะ 

teacher_yung
IP: xxx.67.165.127
เขียนเมื่อ 

คะ จะเข้ามาเขียนบ่อยๆ นะค่ะ