อนุทินการเรียนรู้

Power point Power point and Power point
อนุทินการเรียนรู้ ฉบับที่  5วันที่เขียน    9  ตุลาคม  2549 (วันที่เรียน 5  สิงหาคม 2549  )หัวข้อที่เรียนรู้     เรื่อง  Power point     
ความคิดเห็นแต่ละหัวข้อ   1.  การสร้างงานนำเสนอมี 3 วิธี คือ                 1)  สร้างด้วยเนื้อหาอัตโนมัติ   2)  สร้างจาก Template   3) สร้างด้วยการนำเสนองานด้วยงานนำเสนอเปล่า                การสร้างสไลด์จาก Design Template                  - เปิดโปรแกรม  Power point    ดูที่ Task Pane  เลือก  Create a new presentation  เลือก   Design Template  แบบจะโชว์ที่หน้าจอ  คลิกที่ From Design Template  เพื่อสร้างงานใหม่    คลิกเลือกรูปแบบสไลด์ที่ต้องการแสดงทางด้านขวามือ จะเปลี่ยนไปตามที่คลิกเลือก  จากนั้นจะพิมพ์อะไรที่เราจะนำเสนอก็พิมพ์ได้เลย                การทำ Effect    ไปที่  1) Custom Animation  2) Add  Effect  3) Start : on click 4) Direction  แล้วเลือก  speed   หลังจากนั้น  play                   การหาภาพเคลื่อนไหว 1)      Insert Clip  Art    2) Clip art on Effect Online   3)  All  media types  4) Animations  แล้วตั้งชื่อ   Go                 การพิมพ์เอกสารเพื่อแจก  ไปที่                 1) Print    2) Print what    3) Handouts  4)  เลือก  Slides per page  ให้เลือกแบบ  แล้ว Preview   แล้วสั่งพิมพ์ได้เลย  2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นกับเพื่อน                 การเรียนรู้เรื่อง  Power point  ทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า Power pointนอกจากจะอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการสร้างงานนำเสนอ  แต่ยังเพิ่มความน่าสนใจให้กับงานนำเสนอได้อย่างน่าทึ่งด้วยการใช้รูปภาพ  ภาพเคลื่อนไว  และเสียงสมบูรณ์       3.  การประเมินตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้                 การประเมินตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้ นั้น ก่อนเรียนกับหลังจากที่ได้เรียนแล้ว มีความแตกต่างกัน  และสามารถนำสิ่งที่เรียนวันนี้ไปใช้กับกระบวนการเรียนได้อย่างแน่นอน   4.  สาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและต้องการเสนอไว้                 จากเรื่องเวลาเรียน   Power point  ค่อนข้างน้อย  แต่ก็ได้สาระเยอะและสามารถทำได้  ถ้าเวลาเยอะกว่านี้  คงได้รายละเอียดมากกว่านี้   5.  ความคิดเห็นของผู้สอน ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  อนุทินการเรียนรู้ ฉบับที่  6วันที่เขียน   9  ตุลาคม  2549 (วันที่เรียน 2-3  กันยายน 2549  )หัวข้อที่เรียนรู้     การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย : SPSS for Windows     
ความคิดเห็น 2 กันยายน  2549 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย : SPSS for Windowsอาจารย์นำตัวอย่างแบบสอบถามมาให้เป็นตัวอย่างในการคิด  ในแบบสอบถามมีอยู่ 2 ตอน คือ ตอนที่ สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  และตอนที่ 2 ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน   ให้เข้าเนื้อหาในการเรียนโดยการกำหนดค่าตัวแปร  ไปที่ 1) ปที่คำสั่งTransform  2) Recode   3) In Different Variables  4) นำข้อมูลที่อยุ่ด้านซ้ายไปอยู่ทางขวา5)  Change   6)  Ole and New Values  7)   through  8)  Value:  9) Add  10) continue 11)  OKเมื่อตั้งค่าตัวแปรพื้นฐานเสร็จแล้ว ให้ไปที่ คำสั่ง   1) Analyze  2) Descriptive statistics  3) Frequencies  ตัวแปรที่เราพิมพ์ไว้ทั้งหมดจะปรากฏทางด้านซ้ายมือ  หน้าจอจะขึ้น   Frequencies  คลิกข้อมูลที่ต้องการให้เป็นสีน้ำเงินแล้วกดลูกศรข้อมูลก็จะมาอยู่ขวามือ  4) Charts    แล้วเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งแล้วกด Continue  แล้วกด OK เวลาลบข้อมูล  ไปคลิกที่ตาราง  แล้วดับเบิ้ลคลิก จะขึ้น Pivoting Trays   และ  Formatting Toobar2  แล้วไปลากดำตารางที่จะลบออก แล้วกดปุ่ม Delete   ถ้าจะเปลี่ยนตารางดับเบิ้ลคลิกแล้วสลับมุมกันตรงในช่อง Pivuting Trays3หาค่าเฉลี่ย/ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเลือกคำสั่ง Descriptivesการหาค่าความสัมพันธ์ไฮสแควว์  1)Analyze  2)  Descriptive  Statistics   3) Crosstabs 3 กันยายน  2549                 การวิเคราะห์ข้อมูล  ชนิดของ  t test   การใช้คำสั่ง  one-sample t test,   การใช้คำสั่ง  independent samples test,   การใช้คำสั่ง  paired samples test,  การใช้คำสั่ง  one-way anova,การหาค่าเฉลี่ยและการหาค่า Reliabitity Analysis  1.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นกับเพื่อน                 การเรียนรู้เรื่อง  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย : SPSS for Windows    เมื่อได้เรียนรู้แล้ว  ลักษณะในการปฏิบัติไม่ยากมาก  แต่ต้องป้อนข้อมูลให้ถูกต้อง  2.  การประเมินตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้                 การประเมินตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย : SPSS for Windows    นั้นก่อนเรียนกับหลังจากที่ได้เรียน มีความแตกต่างกัน  และสามารถนำสิ่งที่เรียนวันนี้ไปใช้กับกระบวนการเรียนได้อย่างแน่นอน   3.  สาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและต้องการเสนอไว้                 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย : SPSS for Windows    มีเนื้อหาสาระเยอะ นอกจากเรียนในชั้นเรียนแล้ว ควรจะต้องฝึกฝนเพื่อจะต้องนำไปใช้งานได้จริงๆ   4.  ความคิดเห็นของผู้สอน ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................      อนุทินการเรียนรู้ ฉบับที่  7วันที่เขียน   9  ตุลาคม  2549 (วันที่เรียน 16 กันยายน 2549  )หัวข้อที่เรียนรู้     การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microtoft Excel 2003     
ความคิดเห็นแต่ละหัวข้อ   การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microtoft Excel 2003  ในเรื่องของ การวางข้อมูลจากคำสั่ง Paste,  การวางข้อมูลแบบอัตโนมัติ,  การใช้สูตรการคำนวณ,  การกำหนดสีให้กับแท็บชีตงาน,  การยกเลิกการรวมเซลล์ข้อมูลและการขีดเส้นตาราง   อาจารย์ได้นำตัวอย่างมาเป็นตัวแบบและทำตามหัวข้อดังกล่าว   1.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นกับเพื่อน                 การเรียนรู้เรื่อง การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microtoft Excel 2003 นั้นง่ายกว่าการใช้ Microtoft Word มาก  2.  การประเมินตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้                 การประเมินตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้  ก่อนเรียนและหลังเรียน  ก่อนเรียนก็มีความเข้าใจอยู่บ้างแล้ว  และเมื่อได้มาเรียนร็อีกก็ทำให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้น  และสามารถนำไปใช้ได้จริงๆ    3.  สาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและต้องการเสนอไว้                 เมื่อเข้าใจแล้ว ต้องนำไปใช้บ่อยๆ  เพื่อเพิ่มทักษะ   4.  ความคิดเห็นของผู้สอน ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   ผู้เขียน    นายไมตรี  อินเตรียะ 9  ตุลาคม  2549                           

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไมตรีอินเตรียะ

คำสำคัญ (Tags)#อนุทิน

หมายเลขบันทึก: 53929, เขียน: 09 Oct 2006 @ 17:54 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 16:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)