"หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชนไทลื้อ"

สนั่น
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

   จากพ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๕ สภาวัฒนธรรมตำบลออนเหนือและองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือพร้องทั้งราษฎรในหมู่บ้านออนหลวย หมู่ ๖,๗ ได้จัดเวทีเสวนา เพื่อสืบ และค้นหาตนเองโดยพิจารณาอัตลักษณ์จากบริบทต่างๆ เช่น ภาษาพูด การแต่งกาย การทำมาหากิน ที่อยู่อาศัย วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ จึงแน่ใจว่าชุมชนคนบ้านออนหลวยคือไทลื้อ ที่มีประวัติอันยาวนาน

ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณส่งเสริมการท่องเที่ยวจากรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชน สาขาย่อยรองรับโครงการของอำเภอสันกำแพง(ข่วงสินค้าโอทอป) โดยนายศรัญญู มีทองคำ นายอำเภอแม่ออน เป็นประธานโครงการดำเนินงาน โดยให้ชื่อโครงการว่า โครงการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชนไทลื้อ ตามประกาศอำเภอแม่ออน ดังนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "ไตลื้อ"ที่อพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนาความเห็น (0)