โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ปีงบประมาณ 2549

ได้ฤกษ์สรุปผลการทำงานงานโดยการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน   ซึ่งกำหนดจัดในวันพฤหัส ที่ 19 ตุลาคม 2549 นี้  ในหัวข้อ "นวัตกรรมงานบริการวิชาการ" โดยมีกิจกรรมสำคัญคือ

  • การนำเสนอผลงานโปสเตอร์

  • การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย

  • การอภิปรายพิเศษ 

ซึ่งครั้งนี้ได้รับความกรุณายิ่งจากวิทยากรสามท่านคือ ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผู้อำนวยการ สมศ.

รศ.รัชนีภรณ์ ทรัพยกานนท์       ผู้อำนวยการสำนักบริกาวิชาการ  มหาวิทยาลัยบูรพา   ซึ่งเป็นเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันที่ผ่านมา  เมื่อวันที่ 2-4 กันยายน 2549 

และคุณสนิท สุวรรณศร  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน บ้านไผ่

                                          - น้อง -