จากการที่ภาควิชาได้จัดกิจกรรมหลายๆ กิจกรรม เช่น Patho- OTOP  Sportday  และอื่นๆ อีกหลายกิจกรรม ทำให้ตอนนี้ชาวพยาธิมีความสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น  

 

       โดยมีตัวดัชนีชี้วัด คือ จำนวนบุคคลากรที่ไปร่วมงานต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบุญต่างๆ ของพี่น้องพยาธิเมื่อก่อนตอนผมมาทำงานใหม่ๆ ปี 40 การไปร่วมงานต่างๆ มีชาวพยาธิไปร่วมงานค่อนข้างน้อย รถบัส 1 คันคนนั่งยังไม่เต็มคันเลย แต่ปัจจุบันคันเดียวไม่พอต้องไป 2 คันหรือบางงานต้องขอรถถึง 3 คัน

     ตรงนี้สามารถบอกได้ว่าภาคพยาธิของเรามีความเป็นพี่เป็นน้องกันมากขึ้น เป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งที่ทำให้คนทำงานที่มาจากหลายๆที่ทั่วทุกภาคของประเทศ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ ความเป็นพยาธิร่วมกัน ทุกคนทำงานแบบมีส่วนร่วม ทำให้งานหลาย ๆ งานที่มีปัญหาสามารถแก้ไข้ได้โดยง่ายขึ้น กิจกรรมต่างๆ ที่ภาควิชาส่งเสริมนั้นส่วนใหญ่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคคลากรทุกกลุ่มงานทุกระดับเป็นสำคัญ จุดนี้คือ ตัวขับเคลื่อนตัวสำคัญขององค์กรของเรา

 

      ทำให้ทุกคนที่ไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็น แต่ตอนนี้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านกิจกรรม ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น  ทำให้งานที่พวกเขาทำอยู่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของภาควิชา  เพราะการมีส่วนร่วมของทุกคน  ภาควิชาของเราตอนนี้เดินมาถูกทางแล้วครับ

 

      ผมในฐานะเป็นกระบอกเสียงเล็กๆ เสียงหนึ่งมีรู้สึกภูมิใจลึกๆของการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของภาควิชา  และคนอื่นคงจะมีความคิดคล้ายกับผมใช่มัยครับ