รูป คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต   คุณสมบัติของคนที่ก้าวหน้าในชีวิต 1.ไม่เลว 2.ใฝ่ดี 3.มีความสามารถรอบตัว 4.ครอบครัวไม่มีปัญหา 5.เป็นกำลังพัฒนาสังคม  1.ไม่เลว คนที่เจริญก้าวหน้าในชีวิตคุณสมบัติเบื้องต้นต้องเป็นคนไม่เกะกะเกเรไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ตนและสังคมจะประพฤติตนเป็นคนดีได้ต้องปฏิบัติ3ประการคือ1.ไม่คบคนเกเร2.คบคนดี3.ยกย่องคนดี 2.ใฝ่ดีคนที่ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีแต่ไม่ขยันหาความก้าวหน้าเอาแต่เที่ยวๆเล่นๆย่อมไม่มีความเจริญก้าวหน้าคนที่มีกำลังใจเรียนมีกำลังใจทำงานต้องแสวงหาปัจจัยส่งเสริมความกระตือรือร้นให้ตนเอง3ประการคือ1.อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี2.ทำความดีจนคุ้น3.มีเป้าหมายชีวิตถูกต้อง 3.มีความสามารถรอบตัวคนที่มีความประพฤติเรียบร้อยและใฝ่หาความก้าวหน้าขยันขันแข็งต้องฝึกฝนความสามารถรอบตัวให้เกิดขึ้นจะได้เป็นที่พึ่งของตนเองได้องค์ประกอบ4ประการที่ต้องฝึกเพื่อให้มีความสามารถรอบตัวได้แก่1.ฉลาดรู้2.ฉลาดทำ3.ฉลาดพูด 4.ครอบครัวไม่มีปัญหาคนที่เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีแล้วก็ตามหากครอบครัวมีปัญหามากตนเองย่อมเครียดกังวลจนเป็นทุกข์อาจหมดกำลังใจที่จะทำมาหากินไปในที่สุดเพราะฉะนั้นเราจึงต้องดูแลครอบครัวของตนเองให้มีความสุขด้วยการปฏิบัติตามนี้คือ1.เลี้ยงดูพ่อแม่2.เลี้ยงดูลูก3.เลี้ยงดูภรรยา-สามี4.ทำงานไม่คั่งค้าง 5.เป็นกำลังพัฒนาสังคมเมื่อคนเราพึ่งตนเองได้แล้วก็ควรจะช่วยเหลือสังคมที่เราอยู่ให้ดีเพราะหากสังคมเกิดความวุ่นวายเดือดร้อนเราย่อมได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนหากทุกคนในสังคมช่วยกันคนละไม้คนละมือในการดูแลสังคมให้สงบสุขทุกคนในสังคมย่อมเป็นสุขการที่เราจะเป็นกำลังพัฒนาสังคมต้องปฏิบัติให้ครบ4ประการนี้คือ1.เป็นนักเสียสละ2.เป็นนักธรรมะ3.เป็นนักสงเคราะห์ญาติ4.เป็นนักสังคมสงเคราะห์  เมื่อเริ่มต้นย่อมเกิดการพัฒนา