วิสาขปุณณมีบูชา (กาพย์กลอนฉบัง ๑๖)

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วิสาขปุณณมีบูชา


๑  ๐  วิสาขปุณณมีบูชา     พระพุทธศาสนา     ปรมัตถ์ศรัทธาสาธุชน
    คราเพ็ญเดือนหกศกดล     กาลสามมงคล     พ้องตรงองค์พุทธพิสุทธิ์ใส
    ๐  ประสูติเอกองค์กุมาร     ตรัสรู้ปรินิพพาน     เรืองรัตน์สัจธรรมประจำใจ
    สองพันหกร้อยปีชัย      ศาสน์คู่ชาวไทย      สรณะประพฤติสืบมา

๒  ๐  น้อมนมัสการบูชา     องค์พระศาสดา     ดุจดวงประทีปโลกธรรม
     พระกรุณาคุณยิ่งล้ำ      สรรพสัตว์พ้นกรรม     พ้นทุกข์สารพันปัญหา
     ๐  พระปัญญาคุณไพสิฐ     อริยสัจสัมฤทธิ์     เปิดจิตต์สายกลางปฏิปทา
     พระบริสุทธิคุณบุญญา       ปล่อยวางอัตตา    เท่าเทียมเปี่ยมธรรมนำบวร

๓  ๐  หทัยผ่องแผ้วบูชา      น้อมนบสักการ์       ส่องไสวไฟโคมชัชวาล
     โกมุทบุษบาพุ่มพาน     เรืองรามโอฬาร      พรูพรายพระธรรมคำสอน
     ๐  คฤหัสถ์บรรพชิตบำเพ็ญ      กำจัดทุกข์เข็ญ      พรั่งพร้อมน้อมนำธรรมาภรณ์
     อานิสงส์คงค่าสถาวร      พุทธะคุณากร       สันติสุขสงบสวัสดิ์งาม ฯ

    

                                  พี.พูนสุข
                          ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

*ขอบคุณรูปแบบ กาพย์กลอนฉบัง ๑๖  แนวคิดใหม่ของคุณ Orion264(มือขวา)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องเรียนเขียนกลอนกานท์ความเห็น (1)

วันวิสาฆะ....

เปลวเทียนธรรมส่องทางสว่างล้ำ 

  เมื่อกระทำทักษิณาศรัทธาล้น 

 วิสาฆะบูชายกเทียบชั้นวันสากล 

 หลากฝูงชนหลายเผ่าพันธ์เฝ้าวันทา 

วันประสูตร ตรัสรู้ ปรินิพพาน

ธรรมะบานงามเลิศบรรเจิดจ้า

  โสตสดับรับธรรมพระสัมมา 

รู้เกิดมารู้ตั้งรับรู้ดับไป 

 ชนหมู่ใหญ่พร้อมใจรับศิลห้า 

 เป็นมาตราแม่บทกำหนดใช้ 

มีศิลห้าคือมีธรรมประจำกาย 

ไม่แบ่งค่ายแบ่งสีไม่มีภัย 

 สองพันห้าร้อยกว่าปีที่บัญญัติ 

 มองเห็นชัดแจ่มแจ้งดุจแท่งใส 

 ร่างธรรมนูญไว้สำหรับกำกับใจ 

 ปักธงไชยชูธงธรรมนำสังคม 

วิสาฆะปุณณะมีควรที่จะ 

 ล้าง เลย ละ ตัณหาอย่าสะสม 

 กำหนดรู้รูปนามธรรมมารมณ์

 มานิยมศิลภาวนาค้นหาธรรม ............