บทคัดย่อ นายเผดิมเดช พงศ์พิริยาภรณ์

ชื่อเรื่อง                    รายงานการสร้างและใช้แท็บเล็ตด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 

เรื่อง                         แท็บเล็ตน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สถานศึกษา              โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  1
ผู้ศึกษา
                     นายเผดิมเดช  พงศ์พิริยาภรณ์

ปีที่รายงาน               2555

บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ พัฒนาและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ การสร้างและใช้แท็บเล็ตด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่อง  แท็บเล็ตน่ารู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แท็บเล็ตน่ารู้ ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดการสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  ที่มีต่อการเรียนแท็บเล็ตพีซี  โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง  แท็บเล็ตน่ารู้ 

ขอบเขตของประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  จำนวน  45  คน   เครื่องมือที่ใช้   1)  แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)เรื่อง แท็บเล็ตน่ารู้ 2) แบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดปรนัย  3 ตัวเลือก จำนวน  20 ข้อ  ระดับค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.34 - 0.63 และค่าอำนาจจำแนก (r)  ตั้งแต่ 0.41 - 0.80  ขึ้นไป  และทำการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR–20 ของคูเดอร์- ริชาร์ดสัน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ0.97  3) แบบประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน  ผลการค้นคว้าพบว่า 

1. การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่อง  แท็บเล็ตน่ารู้  ที่สร้างขึ้นมาประสิทธิภาพเท่ากับ 83.16 / 84.44  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

2.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่อง  แท็บเล็ตน่ารู้  มีคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

3.  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  เรื่อง  แท็บเล็ตน่ารู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ทั้ง  5  ชุด พบว่า  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  4.29 – 4.85  ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3.12 – 3.82  ความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  3.00 – 3.09  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอน ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย (X =  3.78  , S.D.  = 0.55)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนบ้านแกใหญ่ความเห็น (0)