จรรยาบรรณของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สวัสดีค่ะ  วันนี้ขอกล่าวถึงจรรยาบรรณของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนร่วม  เป็นกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณประกอบด้วย

1)  พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

2)  พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเก็บรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ

3)  พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดี  เคารพและปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด

4)  พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่

5)  พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน

6)  พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว 
และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน

7)  ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ  เรียบร้อยมีอัธยาศัย

8)  พนักงาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/ข้าราชการจะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

9)  พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน  พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ

10) พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องไม่ใช่สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ  ของกำนัน  หรือประโยชน์ต่าง ๆ  อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี

11) พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ  มีน้ำใจ 
มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงานและ  ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

หากผู้ประกอบอาชีพพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปฏิบัติตนตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของอาชีพจะก่อให้เกิดผลอย่างไรต่อตนเองและสังคม  คือ

ต่อตนเอง การปฏิบัติตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของอาชีพ ทำให้พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้าราชการที่ดี  เป็นบุคคลที่มีจิตใจสาธารณะทำเพื่อประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นหลัก  เป็นผู้คิดดีทำดี  มีความสุขกับการปฏิบัติหน้าที่  มีความภาคภูมิใจในตัวเอง  มีความสบายใจ อิ่มเอิบใจ  เป็นที่รักใคร่ของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในองค์กร  เป็นผู้มีคุณธรรมและศีลธรรมอันดีงาน

ต่อสังคม   ทำให้สังคมมีความสงบสุข ประชาชนอยู่ดีกินดีได้รับการช่วยเหลือในด้านต่าง อย่างรวดเร็วและเต็มความสามารถ  เพราะพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นสิ่งขับเคลื่อนการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงแต่ละองค์กรจะมีพนักงานจากที่ต่างๆ  มาทำงานร่วมกัน เมื่ออยู่ร่วมกันจำนวนอย่างหลากหลายก็จะต้องมีกติกาในองค์กร  จรรยาบรรณจึงช่วยให้เกิดการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในสังคม  ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร

หากผู้ประกอบอาชีพพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตนตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของอาชีพ
จะก่อให้เกิดผลอย่างไรต่อตนเองและสังคม  คือ

        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปกครองแบบการกระจายอำนาจจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการบริหารงานของตนเอง  โดยมีงบประมาณเป็นของตนเอง และมีอำนาจอิสระในการดำเนินกิจการของท้องถิ่นที่รัฐบาลได้มอบหมายให้โดยส่วนกลางหรือรัฐบาลเป็นเพียงผู้คอยควบคุมเท่านั้น  โดยมีฝ่ายบริหารและพนักงานเป็นผู้ขับเคลื่อนการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งปัจจุบันพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละองค์กรจะมีจรรยาบรรณเป็นในการปฏิบัติ เมื่อผู้ประกอบอาชีพพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณจะส่งผลต่อตนเองและสังคม  ดังนี้

ต่อตนเอง  พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของอาชีพ  ทำให้เกิดความวิตกกังวลในหน้าที่  เกิดความกลัว ทำให้ไม่สบายใจ  เครียด  เป็นที่จับตามองของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน  จะส่งผลการผลเสียต่อการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ต่อสังคม  จะทำให้สังคมเกิดความวุ่นวายมีการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนก่อให้เกิดปัญหาการคอรัปชั่นในหน่วยงานราชการขึ้น ประชาชนจะขาดที่พึ่งเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดเป็นหน่วยที่เกิดขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมนักจัดการนวัตกรรมความเห็น (2)

จุฬา
IP: xxx.19.114.126
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าจรรยาบรรณที่อ้างถึง มีการอ้างอิงจากตัวประกาศตัวไหนคะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ล่าสุดตามนี้..... ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๘๗ ง วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ หน้า ๑๐๑