ตามที่คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการปฏิบัติงานออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาสุขภาพและอาชีพประชาชน ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยให้บริการด้านการตรวจสุขภาพ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยในครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 23 - 24 กันยายน 2549 ได้ให้บริการ ณ โรงเรียนบ้านหนองกลับ ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย นั้น

     คณะสหเวชศาสตร์ ให้บริการทางด้านการตรวจหาตรวจหมู่เลือด  ตรวจหาปริมาณน้ำตาลในเลือด ไขมัน โคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (MT) ให้บริการและคำแนะนำทางกายภาพ (PT) ให้บริการประเมินภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงสูงต่อโรคความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด (CVT) และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม และโรคกระดูกพรุน (RT) โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนผู้เข้ารับบริการ

วันที่ 23 กันยายน 2549        มีผู้เข้ารับบริการทางด้าน       MT       ทั้งหมด    23    คน

                                    มีผู้เข้ารับบริการทางด้าน       PT       ทั้งหมด    27    คน

                                    มีผู้เข้ารับบริการทางด้าน       CVT     ทั้งหมด     9    คน

                                    มีผู้เข้ารับบริการทางด้าน       RT       ทั้งหมด    13    คน

  วันที่ 24 กันยายน 2549       มีผู้เข้ารับบริการทางด้าน       MT      ทั้งหมด    26    คน

                                    มีผู้เข้ารับบริการทางด้าน       PT       ทั้งหมด    19    คน

                                    มีผู้เข้ารับบริการทางด้าน       CVT     ทั้งหมด    24    คน

                                    มีผู้เข้ารับบริการทางด้าน       RT       ทั้งหมด     5    คน

          รวมมีผู้มาเข้ารับบริการทั้ง 2 วัน    มีจำนวน    146    คน

ความพึงพอใจของผู้มารับริการ

  • ด้านบุคลากรที่ให้บริการ     ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมาก ให้บริการด้วยความเป็นมิตร เป็นกันเอง เอาใจใส่ และให้คำแนะนำชัดเจน ตรงประเด็น
  • ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมาก ได้รับการบริการที่เป็นธรรมตามลำดับก่อนหลัง ระยะเวลาที่รอคอจนรับบริการเสร็จเหมาะสม ไม่นานจนเกินไป ขั้นตอนในการรับบริการไม่ยุ่งยาก
  • ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง เนื่องจากมีความพึงพอใจทางด้าน เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่พร้อมให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง และสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ตลอด
  • ด้านผลจากการใช้บริการ   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมาก ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง

สรุปภาพรวมแล้ว  ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจมากต่อการบริการในครั้งนี้