วันนี้เวลา 13.00 น.  หน่วยกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตที่ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาจากกองทุนสวัสดิการสำหรับนิสิตคณะสหเวชศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2549  ซึ่งมีนิสิตที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนฯ จำนวน 41  ทุน ๆ ละ 4,000  บาท  แต่เนื่องจากนิสิตบางส่วนไม่สามารถมาร่วมพิธีได้เพราะว่าติดสอบ  เลยทำให้บางตาไปนิดหนึ่ง แต่น้อง ๆที่ไม่ภาระกิจเร่งด่วนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เลยค่ะ   และในวันนี้ท่านรองศาสตราจารย์มาลินี ธนารุณ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ของเราได้เสียสละเวลามาเป็นประธานเพื่อมอบทุนให้กับน้อง ๆ ด้วย น่าดีใจแทนน้อง ๆ นะค่ะ  ที่ได้รับทุนการศึกษาและคำกล่าวโอวาทจากท่านในครั้งนี้ด้วย ถึงแม้ว่าทุนการศึกษานี้จะไม่ใช้เงินมากมายอะไรนัก แต่ก็คาดว่าน้อง ๆ คงจะตระหนักถึงค่าของทุนการศึกษาที่ได้รับไป และใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในด้านการศึกษาก็ดี หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันก็ดีค่ะ  แต่ที่เกินคาดในวันนี้ น้อง ๆ ตอบรับด้วยความยินดีว่า หากคณะมีกิจกรรมใด หรือการงานใด น้อง ๆ ก็จะแวะเวียนมาช่วยกันอย่างเต็มที่ ได้ยินแล้วหายเหนื่อยเลยค่ะ  นิสิตคณะสหเวชน่ารักที่สุดแล้ว