รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ33101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผลงาน  รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  รหัสวิชา   อ33101  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้ศึกษา  นางเจริญพร  พิสาดรัมย์ 

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ  โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม  ตำบลชุมแสง  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

บทคัดย่อ

  การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน  จับใจความ  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  รหัสวิชา  อ33101  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  รหัสวิชา  อ33101  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  รหัสวิชา อ33101  สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2554  ภาคเรียนที่ 2  โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม  ตำบลชุมแสง  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน  79  คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2554  ภาคเรียนที่ 2  โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม  ตำบลชุมแสง  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน  29 คน  ที่ได้มา  โดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 7 แผน  2) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  รหัสวิชา  อ33101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 7 เล่ม 3) แบบทดสอบ  วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยาก (P) ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.20  ขึ้นไป  และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.94  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  รหัสวิชา  อ33101  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีลักษณะ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t- test แบบ Dependent Samples

ผลการศึกษาพบว่า

1.  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  รหัสวิชา  อ33101  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.25/82.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  80 / 80

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  รหัสวิชา  อ33101  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  รหัสวิชา  อ33101  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวม  อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการความเห็น (0)