สภาพโรงเรียนบ้านปากน้ำปากพูน

 สภาพปัจจุบัน

โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพูนตั้งอยู่หมู่ที่  4  ตำบลปากพูน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์  80000  โทรศัพท์ 0-7545-0176   Website http://www. nsta1.net./bpnpp/  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา – ระดับประถมศึกษา(อนุบาลปีที่  1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 )  ระยะทางจากโรงเรียนบ้านปากน้ำปากพูนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต  1  ประมาณ  2  กิโลเมตร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาเรื่อง ศาสนศึกษาความเห็น (0)