KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 592. Knowledge-Sharing Mode

ในโลกยุคใหม่ ความร่วมมือสำคัญกว่าการแข่งขัน คนเราต้องมีทักษะความร่วมมือ ในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (team learning) การเรียนเป็นทีมนั้น นอกจากทำงานหรือปฏิบัติการร่วมกันแล้ว ยังต้องร่วมกันตีความผลที่เกิดขึ้น นำเอาผลการตีความของแต่ละคนมา ลปรร. กัน ในกระบวนการ KM ที่เรียกว่า AAR หรือ reflection

KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ  : 592. Knowledge-Sharing Mode

ผมเดาว่าคนส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่ใน Knowledge-Hoarding Mode  คือหวงความรู้  เพราะเราติด mode แข่งขัน  ให้คุณค่าการแข่งขัน มากกว่าความร่วมมือ

แต่ยุคใหม่นี้ เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ความร่วมมือสำคัญกว่าการแข่งขัน   คนเราต้องมีทักษะความร่วมมือ ในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (team learning)    การเรียนเป็นทีมนั้น นอกจากทำงานหรือปฏิบัติการร่วมกันแล้ว  ยังต้องร่วมกันตีความผลที่เกิดขึ้น  นำเอาผลการตีความของแต่ละคนมา ลปรร. กัน  ในกระบวนการ KM ที่เรียกว่า AAR  หรือ reflection

Knowledge-Sharing Mode มี ๓ แบบ

1.  การตีพิมพ์เผยแพร่ (Publication)  เป็น Knowledge-Sharing Mode ของนักวิชาการ  โดยหวังชื่อเสียงเมื่อมีผู้อ้างอิง

2.  การจดสิทธิบัตร (Patent)  เป็น Knowledge-Sharing Mode ของนักวิจัยและพัฒนา  โดยหวังผลตอบแทนเมื่อมีผู้นำความรู้นั้นไปใช้ 

3.  การจัดการความรู้ (KM)   เป็น Knowledge-Sharing Mode ของการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ  หวังผลที่การเรียนรู้ และการพัฒนางานของตน   

วิจารณ์ พานิช

๑ เม.ย. ๕๖บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (2)

ยกย่องคนที่จิตใจค่ะ อาจารย์

เขียนเมื่อ 

...... ขอบคุณท่านอจ.หมอค่่ะ