พินินทร์ แสนสำราญ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ผลการศึกษา

– ในการดำเนินงานเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน จะต้องดำเนินการพัฒนาทั้งในด้านการจัดองค์กรด้านกองทุนสุขภาพ ด้านกระบวนการจัดทำแผน ด้านการถ่ายทอดข่าวสาร ด้านกิจกรรมสุขภาพและด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนไปพร้อมๆกัน จึงจะส่งผลต่อการมีศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนได้ และนอกจากนี้ควรพัฒนาด้านอื่นๆ ในชุมชนด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนในชุมชน

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548