ละออง บังด้วง
โรงพยาบาลวัดโบสถ์

ผลการศึกษาพบว่า
- คะแนนรวมความสามารถใสการควบคุมระดับน้ำตาล (FBS) ดัชนีมวลกาย (BMI) ความเสี่ยงของการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสามารถควบคุมโรคได้ดีร้อยละ 50 ควบคุมโคได้พอใช้ ร้อยละ 50

– การจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่พึ่งอินซูลิน ร่วมกับระบบติดตาม มีผลทำให้ผู้ป่วยเบาหวาน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548