สายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย  12  สถาบัน  ประกอบด้วย 
 • คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                        
 • คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                 
 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                
 • คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น                 
 • คณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                  
 • คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล                                     
 • คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร                 
 • คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม            
 • คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต                                  
 • คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร                   
 • คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ         

 ได้ร่วมกันทำวิจัย เรื่อง การศึกษา พฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ของประเทศไทย  ขณะนี้อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูล  อึ่งได้ส่ง ไฟล์ข้อมูลบทที่ 4 ให้ทุกท่านแล้วทางอีเมล  ดังนั้น  รบกวนขอคำแนะนำ หรือข้อคิดเห็นจากเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ ทุกท่านด้วยค่ะ 

อึ่งอ๊อบ