ปัจจัยที่ส่งผลให้ชมรมไม้พลองราชอุทัยกวีดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

  ติดต่อ

ศรีวรรณ เศรษฐพานิช
สำนักงานสาธารณสุข จ.อุทัยธานี

วัตถุประสงค์
– เพื่อศึกษาพัฒนาการและปัจจัยที่ส่งผลให้ชมรมไม้พลองราชอุทัยกวีดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ผลการศึกษา
– ปัจจัยที่ส่งผลให้ชมรมไม้พลองราชอุทัยกวีดำรงอยู่อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืนคือ การตระหนักต่อภัยสุขภาพ ผู้นำและคณะกรรมการชมรมมีความเสียสละ การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน / องค์กรส่วนท้องถิ่นและประชาชน สมาชิกมีความเอื้ออาทรที่ดีต่อกัน

- ปัจจัยที่อาจทำให้ชมรมเกิดความไม่ยั่งยืน คือ นโยบายส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายของภาครัฐบาล ความแตกต่างระหว่างวัย บุคลิกภาพของผู้นำ การขาดการสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

- การมีส่วนร่วมของสมาชิกชมรมและสมาชิกชมรมไม้พลองราชอุทัยกวี มีการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม การสร้างขวัญกำลังใจในหมู่สมาชิกชมรมและสมาชิกส่วนใหญ่มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดีขึ้น

- สมาชิกชมรมมีความรักสามัคคี เสียสละ เอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จึงทำให้ชมรมมีความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ควรสร้างขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกชมรมไม้พลองราชอุทัยกวี (โดยการไปเยี่ยมสมาชิกในขณะที่มีการออกกำลังกายจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจเป็นอย่างดี)

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 53376, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-24 11:32:33+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #research#งานวิจัย#ผลงานทางวิชาการ#ชมรมไม้พลอง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)