ถาม : ปัญหาจากการประกอบธุรกิจที่สนใจ

ตอบ : ธุรกิจสนใจจะเป็นธุรกิจ ร้านเช่าภาพยนตร์(วีดิโอ) และ ธุรกิจสปา(เพื่อเสริมสวย) ซึ่งในการประกอบธุรกิจใดๆ ก็ย่อมจะประสบพบปัญหาอยู่ในทุกธุรกิจ อย่างธุรกิจที่ตนเองสนใจนั้น คิดว่าในส่วนของ

        ธุรกิจ ร้านเช่าภาพยนตร์(วีดิโอ) จะพบปัญหาเรื่อง          

             1. ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ คือ การนำเป็นคัดลอก( Copy ) หรือดัดแปลงเนื้อเรื่อง เป็นต้น          

             2. ปัญหาการจัดจำหน่ายหรือให้เช่าภาพยนตร์ที่ไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี          

             3. ปัญหาทางด้านบุคลากร(พนักงาน) เช่น เป็นบุคคลต่างด้าว เป็นต้น                                                                           

                                                                             

        ธุรกิจ สปา(เพื่อเสริมสวย) จะพบปัญหาเรื่อง          

        1. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เช่น เศรษฐกิจตกต่ำ เป็นต้น          

        2. ปัญหาทางด้านสาธารณสุข เช่น ความไม่สะอาด ไม่ถูกหลักอนามัย เป็นต้น          

        3. ปัญหาทางด้านบุคลากร(พนักงาน) เช่น เป็นบุคคลต่างด้าว เป็นต้น