หมอจิ๋ว
นาย ธวัชชัย หมอจิ๋ว แสงจันทร์

19-3-2556 โครงการสัมมนา “จุดเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอด”ของธุรกิจหลักในกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)


สัมมนา

โครงการสัมมนา จุดเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอด”ของธุรกิจหลักในกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

  นิสิตโครงการปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต รุ่นที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

หลักการและเหตุผล

  ธุรกิจ หมายถึงกิจที่ต้องมีการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นการดำเนินการจึงต้อง

มีการเคลื่อนย้ายตัวบุคคลหรือ วัตถุสิ่งของที่เป็นสินค้าที่ต้องการ ด้วยการแลกเปลี่ยน ซึ่งถ้าเป็นไปเพื่อการค้าเรียกว่า เป็นการซื้อ- การขาย   ในการทำธุรกิจมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การรักษาธุรกิจของตนไว้ให้มีส่วนแบ่งทางการตลาด ทางการตลาดจนเป็นคู่แข่งที่น่ากลัว   ดังนั้น จุดมุ่งหมายที่สำคัญ จึงไม่ใช่เพื่อการทำธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องการให้ธุรกิจนั้น ๆ สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และทรงตัวอยู่ได้ในทุกสภาวะทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  มีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีการขยายกิจการต่อยอดเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจนั้นๆ  รวมทั้งการสร้างยี่ห้อสินค้าให้เกิดขึ้นในตลาด เป็นจุดมุ่งหมายที่ผู้ทำธุรกิจพยายามสร้างความจงรักภักดีของผู้บริโภคต่อยี่ห้อของสินค้าขึ้นมาได้
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจ มีทั้งปัจจัยภายใน  หรือทรัพยากรของธุรกิจเป็นปัจจัยที่ธุรกิจ  สามารถสร้างขึ้นและสามารถควบคุมได้   ได้แก่ คน(Man) เงิน (Money)  วัสดุ (Meterial)  และ ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่ธุรกิจไม่สามารถจะควบคุมกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงได้ได้แก่  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  เช่น  ภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจกฎหมาย การเมือง คู่แข่ง  เทคโนโลยี ฯลฯ  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อภาพรวมธุรกิจในองค์การ จึงจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กร  ผู้ประกอบการจะต้องรับรู้ ตระหนัก ทำความเข้าใจ วิเคราะห์ ประเมิน เพื่อกำหนดกลยุทธ์รองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  นิสิตโครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  รุ่นที่ 10  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในพื้นที่เขตจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) อันเนื่องมาจากปัจจัยแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่ในรอดในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันสูงจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สามารถปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในการแข่งขันได้

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่ในรอดในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันสูงจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

2.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับ AEC

กลุ่มเป้าหมาย ในการสัมมนา  ได้แก่
  1. นักธุรกิจ  ผู้ประกอบการ  จำนวน  50  คน
  2. นิสิต นักศึกษา จากคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำนวน  100  คน
  3. นิสิต นักศึกษา จากคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จำนวน  100  คน
รวมทั้งสิ้น  250  คน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


  ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่ในรอดในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันสูงจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับ AEC


กำหนดการงานสัมมนา  เรื่อง “จุดเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอด” ของธุรกิจหลักในกลุ่มจังหวัดสนุก 

(สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)

 โดยนิสิตโครงการปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  รุ่นที่ 10

วันเสาร์ที่ 15  ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00 – 16.00  น.

ณ  ห้องระพี  สาคริก  ชั้น 2  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร

 

เวลา  กิจกรรม

  12.00  -  13.00 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร

13.00  -  13.30 น.  พิธีเปิดการประชุมสัมมนา

“จุดเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอด”ของธุรกิจหลักในกลุ่มจังหวัดสนุก

    (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)  โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

13.30  -  13.40 น.  ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมสัมมนา

      โดย นางปวีณา  ไชยยศ ประธานนิสิตโครงการปริญญา 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  รุ่นที่ 10

13.40  - 15.30 น.  สัมมนาเรื่อง ““จุดเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอด”ของธุรกิจหลักในกลุ่ม

 จังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) 

โดย วิทยากรจากหอการค้าจังหวัด สกลนคร มุกดาหาร

15.30  -  16.00 น.  ปิดการประชุมสัมมนา โดย ประธานโครงการปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คำสำคัญ (Tags): #mba
หมายเลขบันทึก: 530687เขียนเมื่อ 19 มีนาคม 2013 20:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มีนาคม 2013 20:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท