ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัิติการ "การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 26"

UsableOne
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-University Network : UniNet) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน โดยกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค และดำเนินกิจการทางการศึกษาทั้งด้านการเรียนการสอน E-learningแลกเปลี่ยนข้อมูล และการวิจัยร่วมกัน

เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายฯ การศึกษาวิัจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่ายและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก ให้สมาชิกได้รับทราบขุ้อมูล การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware Software จึงจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 26 (WUNCA26th & CIT2013&UniNOM2013) " ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.wunca.uni.net.th/wunca26 หรือ www.uni.net.th

 

เลือกตัวเลือกนี้ หากข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข่าวกิจกรรม

สถานที่: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการความรู้และการเรียนรู้ความเห็น (0)