ขอเชิญผู้นำท้องถิ่น เข้ารับการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมหลักสูตร "พัฒนาผู้นำ" การบริหารภายใต้วิกฤตและความเสี่ยง


โครงการนำร่อง  การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

การอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมหลักสูตร  “พัฒนาผู้นำ ... การบริหารภายใต้วิกฤตและความเสี่ยง”

วันที่  6, 7, 13, 14, 20, 21  กันยายน  2554

               หลักการและเหตุผล 

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และบริษัท เอ็นทียู (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วน จึงกำหนดจัดอบรม  “พัฒนาผู้นำ … การบริหารภายใต้วิกฤตและความเสี่ยง”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีบทบาทสำคัญในการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

 

                  ประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้เข้าอบรมทั้งภาครัฐ และเอกชนมีความรู้ความเข้าใจในการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ประเทศไทยเข้าร่วมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) ซึ่งมีทั้งโอกาส และความเสี่ยงในด้านต่าง  ๆ  และตระหนักถึงการรับมือกับภัยธรรมชาติทั้งหลาย  เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม แผ่นดินไหว ฯลฯ  ตลอดจนมีความรู้ในการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

                   วิธีการอบรม

อบรมด้วยการถ่ายทอดสดแบบ Real Time ผ่านดาวเทียมจาก กรุงเทพฯ ไปยังศูนย์เรียนรู้ปลายทาง 12 จังหวัด โดยจะมีทีมงานในเครือข่ายวิทยากรอยู่ในศูนย์ปลายทางทุกแห่ง ทำหน้าที่เป็นโค้ช เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ผู้เข้าอบรมทุกศูนย์ปลายทางสามารถติดต่อ ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ทาง โทรศัพท์ โทรสาร Email และ SMS

 

                   งบประมาณ

อัตราค่าลงทะเบียนคนละ 8,560.00 บาท (รวมค่าอาหาร เอกสารและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยสามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549

 

                 วัน เวลา และสถานที่

  • ระยะเวลา 6 วัน (36 ชั่วโมง) ในวันที่ 6, 7, 13, 14, 20, 21 กันยายน 2554  เวลา  09.00 – 16.30 น.
  • ถ่ายทอดสดการอบรมจาก อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 9 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ไปยังศูนย์ปลายทาง 12 จังหวัด ดังนี้

 

1)          จังหวัดกาญจนบุรี      ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

2)          จังหวัดขอนแก่น         ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

3)          จังหวัดจันทบุรี          สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี

4)          จังหวัดชัยภูมิ            สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ     

5)          จังหวัดเชียงใหม่        สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6)          จังหวัดนครราชสีมา  หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

7)          จังหวัดปทุมธานี                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

8)          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา

9)   จังหวัดพิษณุโลก               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  

10) จังหวัดสงขลา                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

11) จังหวัดสุราษฎร์ธานี             มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

12) จังหวัดอุดรธานี                   ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี

หมายเหตุ   จังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในโครงการนำร่องแต่มีบุคลากรสนใจเข้ารับการอบรมเกินกว่า 40 คน ผู้จัดฯ พร้อมดำเนินการเปิดศูนย์การอบรมปลายทางเพิ่มเติมให้ในจังหวัดนั้น ๆ

 

กำหนดการอบรม

วันที่ 1          วันอังคารที่ 6  กันยายน 2554

                    พิธีเปิด                                                       

 

08.30 - 09.00   ลงทะเบียน

 

09.00 - 10.30    พิธีเปิด

                         กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

โดย          อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                กล่าวเปิดการอบรม และปาฐกถาพิเศษ

เรื่อง         ผู้นำนักพัฒนาท้องถิ่นในมุมมองของข้าพเจ้า

โดย          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

10.30 – 12.00   ปฐมนิเทศ แนะนำทฤษฎีสำคัญของการเรียนรู้

                          และการค้นหาตัวเองเพื่อความสำเร็จ

         โดย          ศ. ดร. จีระ  หงส์ลดารมภ์

12.00 – 13.30   อาหารกลางวัน

13.30 – 16.30   Learning Forum

เรื่อง      การจัดการท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใน        มุมมองของข้าพเจ้า

โดย          ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

 

วันที่ 2          วันพุธที่ 7 กันยายน 2554

                    การจัดการท้องถิ่น : ภาวะผู้นำ และการสร้าง

                   เครือข่ายความร่วมมือที่ทรงประสิทธิภาพ          

 

09.00 – 12.00   Learning Forum

เรื่อง         ภาพใหญ่ของการจัดการท้องถิ่นในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลง และการทำงานแบบเป็นยุทธศาสตร์ด้วยภาวะผู้นำ

 

โดย          ศ. ดร. จีระ  หงส์ลดารมภ์

12.00 – 13.30  อาหารกลางวัน

13.30 – 16.30   Learning Forum

เรื่อง      ผู้นำท้องถิ่นกับการสร้างเครือข่ายความ              ร่วมมือเพื่อการทำงานที่ทรงประสิทธิภาพ

โดย          ศ. ดร. ยุวัฒน์  วุฒิเมธี 

ศ. ดร. บุญทัน  ดอกไทสง

ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย ... ศ. ดร. จีระ  หงส์ลดารมภ์

 

วันที่ 3          วันอังคารที่ 13  กันยายน 2554

                   ชุมชนเข้มแข็งด้วย SOCIAL SAFETY NET

 

09.00 – 12.00   Learning Forum

เรื่อง         การสร้างชุมชนเข้มแข็ง และการสร้าง Social Safety Net :

แนวทางการปฏิบัติ

โดย          อ. เสรี  พงศ์พิศ

12.00 – 13.30   อาหารกลางวัน               

13.30 – 16.30   การอภิปรายโดยการใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงของ          ท้องถิ่น

เรื่อง         การสร้างชุมชนเข้มแข็ง และการสร้าง Social Safety Net :

 แนวทางการปฏิบัติ

โดย          อ. เสรี  พงศ์พิศ

ปราชญ์ชาวบ้าน

ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น

ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย … ศ. ดร. จีระ  หงส์ลดารมภ์

 

วันที่ 4          วันพุธที่ 14 กันยายน 2554                             

                    บทเรียนจากภัยธรรมชาติ … เรียนรู้ ร่วมมือ                                                                                ป้องกัน 

 

09.00 – 12.00      การอภิปราย

         เรื่อง         ฝนตก น้ำท่วม ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ กับบทเรียนที่สำคัญ

โดย          ดร.รอยล  จิตรดอน

ผอ.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

                ดร.ภูเวียง  ประคำมินทร์

ผอ.ส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ กรมอุตุนิยมวิทยา

                นายสมชาย  เย็นสบาย      

ผอ.ส่วนธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

12.00 – 13.30      อาหารกลางวัน

13.30 – 16.30      การอภิปรายโดยการใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงของท้องถิ่น

เรื่อง         กรณีศึกษาน้ำท่วมและภัยแล้ง กับการแก้ไข

โดย          ดร.รอยล  จิตรดอน

ผอ.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

                ดร.ภูเวียง  ประคำมินทร์

                ผอ.ส่วนวิจัยและพัฒนาแผ่นดินไหวและสึนามิ กรมอุตุนิยมวิทยา                      นายทินกร  ทาทอง

 ผอ.ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน กรมทรัพยากรธรณี

 ผู้ว่าราชการจังหวัด

 ผู้นำท้องถิ่นที่เคยได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้งหนัก

        ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย … ศ. ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์

 

วันที่ 5          วันอังคารที่ 20 กันยายน 2554

                   BRANDING-VALUE-VALUE CREATION-                                                                  VALUE ADDED        

 

09.00 -12.00     Learning Forum

          เรื่อง        การตลาดและการสร้างแบรนด์ของท้องถิ่น

โดย          ศาสตราภิชาน ไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ

12.00 – 13.30   อาหารกลางวัน               

13.30 – 16.30   การอภิปรายโดยการใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงของ          ท้องถิ่น

เรื่อง         กรณีศึกษา:  การตลาดและการสร้างแบรนด์ของท้องถิ่น                  ด้วยการท่องเที่ยว

โดย          ศาสตราภิชาน ไกรฤทธิ์  บุณยเกียรติ

ม.ล. ชาญโชติ  ชมพูนุท

  ผู้บริหารของ A-Time Traveler

ปราชญ์ชาวบ้าน

ดำเนินรายการและร่วมอภิปรายโดย … ศ. ดร. จีระ  หงส์ลดารมภ์

 

วันที่ 6          วันพุธที่ 21 กันยายน 2554

                   โลกาภิวัตน์ : การปรับตัวของท้องถิ่นเพื่อการ

                   พัฒนาที่ยั่งยืน                                              

 

09.00 -12.00     Learning Forum

เรื่อง         การจัดการ “ทรัพยากร” ของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ               ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความยั่งยืน

โดย          นายอำพล  เสนาณรงค์

                องคมนตรี

12.00 – 13.30   อาหารกลางวัน

13.30 – 16.30   Learning Forum

       เรื่อง      โลกาภิวัตน์...ประชาคมอาเซียน: โอกาสกับ                                ความเสี่ยงและการบริหารจัดการท้องถิ่น

โดย          รศ. ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

 

********************

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

โทรศัพท์  02 619-0512-3  โทรสาร  02 273-0181

www.fihrd.org      www.chiraacademy.com

 

บริษัท เอ็นทียู (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์  02 272-2540-2  โทรสาร 02-272-2543-4

Email: ntumember2@yahoo.com www.ntuthailand.com

เลือกตัวเลือกนี้ หากข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข่าวกิจกรรม

สถานที่: ถ่ายทอดสดการอบรมจาก อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 9 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ไปยังศูนย์ปลายทาง 12 จังหวัด

คำสำคัญ (Tags):
หมายเลขบันทึก: 528961เขียนเมื่อ 8 สิงหาคม 2011 19:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มีนาคม 2013 15:06 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)

มาตามข่าว เพื่อว่างจะได้เข้าร่วมประชุมบ้าง 

ด้วยความยินดีครับ เป็นโครงการที่ดีมากครับ อยากให้เข้าร่วมครับ เลือกเข้าร่วมได้ตามความสะดวกครับ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-6190512-3 (มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) หรือ 02-2722540-2 (บริษัท เอ็นทียู ประเทศไทย)

มาตามข่าว เพื่อว่างจะได้เข้าร่วมประชุมบ้าง 

ด้วยความยินดีครับ เป็นโครงการที่ดีมากครับ อยากให้เข้าร่วมครับ เลือกเข้าร่วมได้ตามความสะดวกครับ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-6190512-3 (มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) หรือ 02-2722540-2 (บริษัท เอ็นทียู ประเทศไทย)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท