สรุปการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2

                คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็นสื่อในการนำเสนอเนื้อหาบทเรียนที่ได้จัดกระทำไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตัวเองตามความพร้อม ความถนัดและความสนใจของแต่ละคนโดยเนื้อหาจะอยู่ในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำหน้าที่เสนอเนื้อหาความรู้ตามบทเรียนที่บรรจุไว้ในรูปแบบต่างๆ มีทั้ง ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิก เสียง สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ทันที เป็นการเสริมแรงแก่ผู้เรียน ทำให้สนุกกับการเรียน ไม่เบื่อหน่าย

คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่สำคัญมี 4 ประการ ได้แก่

1.สารสนเทศ (information)

2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (individualization)

3. การโต้ตอบ (interactive)

4. การให้ผลป้อนกลับในทันที (immediate feedback)

ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้บทเรียนแบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1.คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทติวเตอร์ (tutorial)

2. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหัด (drill and practice)

3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการจำลอง (simulation)

4. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม (instructional)

5. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบทดสอบ (test)

 

ขั้นตอนการออกแบบ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของอเลสซี่ และทรอลลิป (Alessi and Trollip)

          ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์

          ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบบทเรียน

          ขั้นตอนที่ 3 การเขียนผังงาน

          ขั้นตอนที่ 4 การสร้างสตอรี่บอร์ด

          ขั้นตอนที่ 5 การสร้างบทเรียน

          ขั้นตอนที่ 6 การผลิตเอกสารประกอบการ

          ขั้นตอนที่ 7 การประเมินและแก้ไขบทเรียน

คุณค่าต่อการเรียนการสอนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1.นักเรียนที่เรียนรู้โดย CAI สามารถเรียนรู้ได้มากกว่าการเรียนในห้องเรียน และสามารถจำได้นาน

2. นักเรียนสามารถเรียนรู้เป็นรายบุคคล เพราะคอมพิวเตอร์จะสามารถแนะหน่วยการเรียนที่เหมาะสมตามระดับความสามารถของแต่ละบุคคล

3. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์ และวิชาที่เรียน

4. ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามอัตราความสามารถของตน อันเป็นการสนองตอบผู้เรียนแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันได้เป็นอย่างดี

5. สามารถใช้เทคนิคดึงดูดความสนใจของผู้เรียน

6. สามารถให้การเสริมแรงได้อย่างรวดเร็ว มีระบบโดยการให้ผลย้อนกลับทันที ซึ่งช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ

7. ผู้เรียนสามารถเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ โดยไม่มีข้อจำกัดในด้านเวลาและสถานที่

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาวปาริชาต ปั้นแพทย์ความเห็น (0)