6-4-2554 ขอเิชิญประชุม

เรียน ผอ.รพ.สต.มหาชัย โคกสูง โคกสว่าง หนองเทาใหญ่ หนองฮี นาดอกไม้ กุตาไก้ นามะเขือ โพนสวาง

    ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปากมีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือเพื่อพัฒนางาน ดังนั้นจึงเรียนเชิญท่านเข้าประชุมพร้อมกันในวันที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก

ธวัชชัย 0849528370 ผู้แจ้งข่าว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปากความเห็น (0)