แจ้งการเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมโครงการก่อนออกปฏิบัติการสอน ภาคเรียนต้น ๒๕๕๔

๑.โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและโครงการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และนิสิตปฏิบัติการสอน เลื่อนจากวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ก.พ. ๕๔ ไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มี.ค. ๕๔ (เวลาและสถานที่เดิม คือ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. อาคาร QS๑-๒๐๑)

 

๒.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิจัยในชั้นเรียน (เรื่องวันและเวลาจะแจ้งภายหลังอีกครั้ง เนื่องจากต้องประสานงานกับวิทยากร และห้องที่ใช้ในการจัดอบรมซึ่งจะดำเนินการจัด ในช่วงเดือน มี.ค. ๕๔

 

หมายเหตุ

ขอให้นิสิตทุกคนแต่งกายชุดนิสิต เข้าร่วมโครงการฯ อย่างถูกระเบียบ เพื่อพบผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้แทนโรงเรียนในการพบปะพูดคุย ในหลายๆ เรื่อง เช่น

-กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในเโรงเรียน

-วันรายงานตัวในการปฏิบัติการสอน

-การกำหนดช่วงชั้น

-การเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้

-ข้อตกลงและข้อซักถามอื่นๆ

 

เลือกตัวเลือกนี้ หากข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข่าวกิจกรรม

สถานที่: อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ (QS1) มหาวิทยาลัยบูรพา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Iอ้ไก่อ่Ou™ความเห็น (0)