ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2553

cuties
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เนื่องในวันที่ 4 ธันวาคม 2553 “ วันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี 2553 ” ศูนย์วิจัยเพื่อส่งเสริมและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัด โครงการอบรมสัมมนาเครือข่ายท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเพื่อฝ่าวิกฤตภัย ธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขึ้น ในระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมสยามเซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ระดมความคิดเห็นในการหาแนวทางช่วยเหลือเยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภัย ธรรมชาติ (อุทกภัย และวาตภัย) รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่รับความเสียหายจาก เหตุการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นการส่งเสริม และสร้างองค์ความรู้ในการจัดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับ เครือข่ายท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (จ.สงขลา จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราช) โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจต่าง ๆอาทิเช่น อบรมสัมมนา ลงพื้นที่ทัศนศึกษาดูงาน และกิจกรรมการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์น้ำ (ตระพัง) เป็นต้น

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่....ศูนย์วิจัยเพื่อส่งเสริมและบริหาร จัดการแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0 74286 6884 หรือเข้าไปดู รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ieco-slb.com

กำหนดการเพิ่มเติม http://www.psu.ac.th/sites/default/files/program_3.pdf

สถานที่: ณ โรงแรมสยามเซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Classified Ad For armuay2ความเห็น (0)