"ครูที่แท้จริง"

ทำงานเพื่อช่วยโลก   เพื่อยกโลก   เพื่อสร้างโลก  ไม่ได้ทำเพื่อเงินเดือน

พุทธทาสภิกขุ