การเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Excel 2003 มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งในการนำมาประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเช่น งานด้านการเงิน ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล จากการสังเกตุเพื่อนๆ เห็นว่าทุกคนตั้งใจเรียนเพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ที่เอื้อต่อการใช้งานและสามารถนำไปใช้งานได้ทันที จากการได้เรียนรู้ข้าพเจ้าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้พอสมควร แต่ต้องนำไปฝึกฝนเพราะเวลาในการศึกษาน้อย