ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองในโรงเรียนบ้านสือดัง ที่ได้รับการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งด้วยการเล่นพื้นบ้านประกอบคำถาม


 

  ชื่อการศึกษา    ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ใช้
                          ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองในโรงเรียนบ้านสือดัง ที่ได้รับการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้ง  

                          ด้วยการเล่นพื้นบ้านประกอบคำถาม

ชื่อผู้รายงาน   นางสุพรรณี  จริยเพียรพันธุ์

                      ตำแหน่งครู  ชำนาญการ

หน่วยงาน        โรงเรียนบ้านสือดัง

ปีที่ศึกษา    2555

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อหาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งด้วยการเล่นพื้นบ้านประกอบคำถามที่พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองในโรงเรียนบ้านสือดัง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองในโรงเรียนบ้านสือดัง
ก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์การเล่นพื้นบ้านประกอบคำถาม 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่นพื้นบ้านประกอบคำถาม

               กลุ่มตัวอย่าง  เป็นเด็กปฐมวัย  อายุ 5 – 6 ปี ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองกำลังเตรียมความพร้อมอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555  ของโรงเรียนบ้านสือดัง
อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มี 1 ห้องเรียน จำนวน 20 คน กำหนดเป็นกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling)  แบบแผนการศึกษาเป็นแบบ
One Group Pretest – Posttest Designเด็กปฐมวัยในกลุ่มทดลอง สอนโดยให้ได้รับประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งด้วยการเล่นพื้นบ้านประกอบคำถามเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งด้วยการเล่นพื้นบ้านประกอบคำถามซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69
มีคุณภาพระดับมาก แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.96 และแบบประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่นพื้นบ้านในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบคำถามซึ่งค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)


  ผลการศึกษาพบว่า

  1.  แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งด้วยการเล่นพื้นบ้านประกอบคำถาม
ซึ่งมี คุณภาพระดับมาก
(= 4.05 , S.D. = 0.69)

  2.  เด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองในโรงเรียนบ้านสือดังหลังได้รับการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งด้วยการเล่นพื้นบ้านประกอบคำถาม
มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งด้วยการเล่นพื้นบ้านประกอบคำถามอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01   

  3. พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองที่ได้รับการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งด้วยการเล่นพื้นบ้านประกอบคำถาม
มีพฤติกรรมการเรียนรู้ในระดับมาก
(= 4.25 , S.D. = 0.50)
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ความเห็น (0)