การพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าเจริญราชเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

แพรภัทร
การพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าเจริญราชเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 "The development of Wat Pa Charoenrat Dharma Retreat Center for Preparing to ASEAN Community in 2015" คณะผู้วิจัย อ.ญาณภัทร ยอดแก้ว อ. แพรภัทร ยอดแก้ว และ พระครูปลัดวีระนนท์ วีระนนฺโท


การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS ครั้งที่ 3 (S = Social Science,M = Management Science และ ARTS = Arts) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(วิทยาเขตศรีราชา) และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS นั้น มีการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2554
ซึ่งมีเจ้าภาพดำเนินการจัด คือ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ต่อมาในปี พ.ศ.2555 ได้มีการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีเจ้าภาพดำเนินการจัด คือ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)


และการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น มีเจ้าภาพดำเนินการจัด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะผู้วิจัย อ.ญาณภัทร  ยอดแก้ว อ. แพรภัทร  ยอดแก้ว  และ พระครูปลัดวีระนนท์  วีระนนฺโทคณะผู้วิจัย อ.ญาณภัทร  ยอดแก้ว อ. แพรภัทร  ยอดแก้ว  และ พระครูปลัดวีระนนท์  วีระนนฺโท

นำเสนอโดย อ.ญาณภัทร  ยอดแก้ว

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้  เพื่อศึกษา

1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าเจริญราชในปี พ.ศ.2555

2) เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสารความรู้และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของบุคลากรสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าเจริญราช และ

3) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าเจริญราชให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี  2558

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  คือ  ผู้เข้าร่วมการปฏิบัติธรรมในโครงการของวัดป่าเจริญราช จำนวน 300 คน

และบุคลากรของสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าเจริญราช จำนวน15  รูป/คน โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าเจริญราชอยู่ในระดับดี


แต่ควรมีการพัฒนาในด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม

บุคลากรของสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าเจริญราชมีทัศนคติที่ดีต่อประชาคมอาเซียน

แต่ควรมีการพัฒนาในด้านการเปิดรับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

และแนวทางการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือ การพัฒนาหลักสูตรการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมและการพัฒนาบุคลากรด้านความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและทักษะภาษาอังกฤษ

คำสำคัญ  ประสิทธิภาพ,การเปิดรับข่าวสาร, ความรู้, ทัศนคติ, สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าเจริญราชAbstract

The purpose of this study were 1) to evaluate the efficiency ofWat Pa Charoenrat
Dharma  Retreat Center operations in the year 2012, 2) to study the exposure,
knowledge and attitudes towards ASEANCommunity of its personnel and 3) to find ways to improve Wat Pa Charoenrat Dharma  Retreat Center for Preparing to  ASEANCommunity in 2015.Samples were as follows:300 participants of the dharma retreat project of Wat Pa Charoenrat
and personnel of Wat Pa Charoenrat was 15 people.The results showedthatefficiencyof the operation of Wat Pa Charoenrat Dharma  Retreat Center was good. Butitshouldhas developedknowledgeabout thedharma.The personnel hasa positive attitudetowardsthe ASEAN Community. But
itshouldimprovethemedia exposureandknowledge of the ASEAN Community. And
Wat Pa CharoenratDharma  Retreat Centershould developadharma  retreat curriculumfor people anddevelopknowledge aboutAsianCommunity andEnglish language skillsfor its personnel.

Keywords:Efficiency, Media exposure, Knowledge, Attitude, Wat Pa Charoenrat Dharma  Retreat Centerบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาเซียนศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#อาเซียน

หมายเลขบันทึก: 519836, เขียน: 17 Feb 2013 @ 14:12 (), แก้ไข: 17 Feb 2013 @ 14:38 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)