วันนี้  วันที่ 26 กันยายน 2549 ได้เป็นตัวแทนเข้ารับการอบรม เรื่องKM  การจัดการความรู้ เป็นความรู้ใหม่ที่สร้างความหนักใจที่จะสามารถนำไปถ่ายทอดให้เพื่อนครูได้เข้าใจ เหมือนมาฟังด้วยตนเอง