การเรียนรู้ตนเองนั้นสำคัญไฉน

Anuroj48
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การรู้จักตนเอง หรือ self-awareness  เป็นทักษะในการประเมินบุลิกภาพของตัวเรา จากพฤติกรรมที่เราแสดงออก ให้รู้ว่าอะไรเป็นจุดอ่อนและจุดแข็งของเรา เพื่อสามารถนำจุดอ่อนจุดแข็งนั้นมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองให้บรรลุ เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

self-awareness จึงเป็นทักษะที่มนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้ค่ะ

ทำไมเราต้องพัฒนา self-awareness

  self-awareness  เป็นก้าวแรกของการพัฒนา Personal Mastery และ Mental Model  ตามแนวคิดของ Peter M Senge ทั้งนี้เพราะการพัฒนา self-awareness เป็นตัวกระตุ้นให้เราสนใจใฝ่เรียนรู้ตนเอง รู้จุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความคิดหรือการตีความแบบเดิม ๆ ของเรา

  self-awareness ยังช่วยให้เราเข้าใจเหตุผลที่เพื่อน ๆ  หรือผู้ร่วมงานของเรา รับรู้หรือแปลพฤติกรรมของเราได้มากขึ้น ส่งผลให้เรามีข้อมูลสนับสนุนในการปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความรู้สึกของเรา ซึ่งเท่ากับเรากำลังเปิดโอกาสตัวเราให้ เข้าใจความคิดและรูปแบบพฤติกรรมของเรามากขึ้น ชัดเจนขึ้น และยังช่วยให้เราเข้าใจคนอื่น เห็นอกเห็นใจคนอื่น เกิดความสัมพันธ์ที่ดี และมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น  

  self-awarenessจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเชาว์อารมณ์ และเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาเรามุ่งสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

  ผลการสำรวจความคิดเห็นเพื่อจัดอันดับความสามารถที่สำคัญ ในการพัฒนาการการเป็นผู้นำ ของ 75 สมาชิก  จาก Stanford พบว่า self-awareness  เป็นความสามารถที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาการเป็นผู้นำ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Anthony K. Tjan July 19, 2012 ใน Heart, Smarts, Guts, and Luck ที่พบว่า คุณลักษณะหนึ่งที่มีความสำคัญเด่นชัดที่อยู่ในตัวผู้บริหารที่ดี ผู้จัดการและผู้นำในสถานประกอบการ คือ เขาเหล่านั้นจะมี self-awareness จากการศึกษานี้สรุปได้ว่า self-awareness เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างภาวะผู้นำ นำไปสู่การสร้างธุรกิจที่ดีต่อไป

  จากการศึกษายังพบอีกว่า การมี self-awareness จะช่วยให้ใจเปิดกว้างเปิดรับความคิดใหม่ และลดศัตรูของความคิดเห็น คือความเชื่อมั่นหรือ ego ของตน ทำให้เกิดความอ่อนน้อมถ่อมตน ที่สำคัญคือทำให้รู้จักตนเองมากขึ้น  ในขณะที่ผู้ไม่มี self-awareness จะไม่รู้จุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง self-awareness จึงเป็นตัวกระตุ้น ที่นำไปสู่การตัดสินใจในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมและอารมณ์ของบุคคลนั้น ๆ 

และดิฉันมี แบบทดสอบการทำ self-awareness ทำปุ๊ปอ่านค่าให้ปั๊บเลยค่ะ ว่าเรามีบุคลิภาพเเบบไหน อะไรเป็นจุดแข็งอะไรเป็นจุดอ่อน ลองไปทำดูที่ web นี้นะคะ

http://www.123test.com/personality-test/

..................
คนึงนิจ อนุโรจน์
12 ก.พ.56


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Human Resource Guide by Dr.Khanuengnich Anurojความเห็น (0)