ประกาศผลการประเมินคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2555


ประกาศผลการประเมินคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2555

ประกาศผลการประเมินคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ดีเด่น

ระดับประเทศ ประจำปี 2555

กลุ่มที่ 1

ก.  ประเภทบุคคล

1.  ศิษย์เก่า หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น

    1.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พระครูวิสารวรกิจ  กศน.อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

    2.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่      ภาคตะวันออก  นายสมชัย  ทรงวศิน  กศน.อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

    3.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่      ภาคใต้  นางอุบลรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง  กศน.อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

2.  ศิษย์เก่า หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ดีเด่น

    4.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่      ภาคตะวันออก  นางสาวจันทร์จิลา  แสนกล้า  กศน.อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

    5.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นางรำไพ  แก่นภักดี  กศน.อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

    6.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่      ภาคเหนือ  นางสาวสายทอง  เงินเลิศสกุล  กศน.อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

3.  ศิษย์ปัจจุบัน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น

    7.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่      ภาคตะวันออก  นางสาวศิริโสภา  ทัศนพันธ์  กศน.อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

    8.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่      ภาคกลาง  นายสมพร  อินทร์สาลี  กศน.อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

    9.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่    ภาคใต้  นางสาวปาลิตา  ลิมป์ไตรรัตน์  กศน.อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

4.  ศิษย์ปัจจุบัน หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ดีเด่น

    10.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่   ภาคตะวันออก  นายทองย้อย  โชฎก  กศน.อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

    11.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นายณัฐกิจ  จับอันชอบ  กศน.อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

    12.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่   ภาคกลาง  นางเอื้อมพร  บู๊ประเสริฐ  กศน.อำเภอสานพราน จังหวัดนครปฐม

5.  อาสาสมัคร กศน. ดีเด่น

    13.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่   ภาคกลาง  นายดม  เลาหา  กศน.อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

    14.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่   ภาคตะวันออก  นายสงวน  เวียงฆ้อง  กศน.อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

    15.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่   ภาคใต้  นางแฉลม  เกศมงคล  กศน.อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

6.  อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ดีเด่น

    16.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่   ภาคกลาง  นายบุญชู  ปวุติภัทรพงศ์  บริษัท เอ แอนด์ เจ ผลไม้ไทย จำกัด กศน.อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี

    17.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่   ภาคตะวันออก  นางอัญชิษฐา  พยัคฆศิริ  กศน.อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

    18.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่   ภาคใต้  นางวรัญญา  ศรีบัวกศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

7.  กรรมการสถานศึกษา ดีเด่น

    19.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่   สำนักงาน กศน.กทม.  นายสุนทร  สุนันท์ชัย  สถาบันการศึกษาทางไกล

    20.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่   ภาคใต้  นายวินัย  บุญศรีโรจน์  กศน.อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

    21.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่   ภาคตะวันออก  นายสมหวัง  จิตพิทยานุภาพ  กศน.อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

8.  ภูมิปัญญา ดีเด่น

    22.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่   ภาคกลาง  นายสุชล  สุขเกษมกศน.อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

    23.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่   ภาคใต้  นายนิยม  แก้วแสงเรือง  กศน.อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

    24.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่   สำนักงาน กศน. กทม.  นายนพอนันต์  ศิลาเรืองกิตต์  กศน.เขตหนองแขม กทม.   

9.  พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม./สถานศึกษาขึ้นตรง ดีเด่น

    25.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่   ภาคเหนือ  นายสุรศักดิ์  ใจคำสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 

    26.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่   ภาคใต้  นายอนัตชัย  เกตุแก้ว  สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

    27.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นางสาวตรียนุช  จันทร์เจริญ  สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร 

10.  พนักงานจ้างเหมาบริการในส่วนภูมิภาค ดีเด่น

    28.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นายสนธยา  ทิพย์โพธิ์สิงห์  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น 

    29.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่   ภาคกลาง  นางสาวสุกัญญา  เชิดฉาย    กศน.อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

    30.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่   ภาคเหนือ  นางสาวรภัสศา  ธรรมจินดา  กศน.อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

11.  ลูกจ้างประจำในส่วนภูมิภาค ดีเด่น

    31.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่   ภาคเหนือ  นายโกศล  เทียมสุวรรณ์  กศน.อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

    32.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่   ภาคกลาง  นายสมชาย  แก้วเขียว  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

    33.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่   ภาคใต้  นายบุญปลูก  จันทร์แก้ว  สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง

12.  หัวหน้า กศน.ตำบล/แขวง ดีเด่น

    34.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่   ภาคใต้  นายโยธิน  พรหมณีกศน.ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

    35.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่   ภาคเหนือ  นางสุภัทรตรา  ไกยสวน  กศน.อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

    36.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่   ภาคกลาง  นางสาวสริยาภรณ์  จันทรกาล  กศน.อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

13.  พนักงานราชการ (ครูอาสาสมัคร) ดีเด่น

    37.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่   ภาคกลาง  นางสุชานันท์  กลิ่นเมือง  กศน.อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

    38.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่   ภาคใต้  นายขจรพงศ์  ศิริสม  กศน.อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

    39.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่   สำนักงาน กศน.กทม.  นางสาวละเมียด  จะยันรัมย์  กศน.เขตปทุมวัน กทม.

14.  พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครูปอเนาะ) ดีเด่น

    40.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่   ภาคใต้  นางอาแอเสาะ  หลีจำเริญ    กศน.อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา   

    41.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่   ภาคใต้  นายอับดุลเราะมาน  ดิงพะแน  กศน.อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

    42.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่   ภาคใต้  นางสาวยารีนะห์  เจะเลาะ  กศน.อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

15.  พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครู ศรช.) ดีเด่น

    43.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่   ภาคใต้  นายสุรชาติ  มณีรัตน์  กศน.อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา   

    44.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่   ภาคใต้  นางสาวฮาดียะห์  อาแซ  กศน.อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

    45.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่   ภาคใต้  นางเกศินี  จุณรัตน์กศน.อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

16.  พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครูอาสาสมัคร) ดีเด่น

    46.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่   ภาคใต้  นางจินดา  คุณชล  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี   

    47.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่   ภาคใต้  นางสาวฟารีดะ  ยีเด็ง  กศน.อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

    48.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่   ภาคใต้  นางสาวจารุวรรณ  พาหุรัตน์  กศน.อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

17.  พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในศูนย์ กศน.ตำบล/แขวง ดีเด่น

    49.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่   ภาคตะวันออก  นางสาวพรชุลี  ผ่านสำแดง  กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา   

    50.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่   ภาคกลาง  นายสมพร  จิตรีเหิม  กศน.อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    51.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่   ภาคใต้  นางพวงรัตน์  ลำดวน  กศน.อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

18.  ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) ดีเด่น

    52.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่   ภาคกลาง  นางสาววาสนา  เพ็งถมยา    กศน.บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม   

    53.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นางประเสริฐ  ศรีคัฒนพรหม  กศน.อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

    54.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่   ภาคใต้  นางพิมลทิพ  บัวบาน  กศน.อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

19.  ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ครู ปวช.) ดีเด่น

    55.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่   ภาคเหนือ  นางวริษา  ปัญญาวรเมธ  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์   

    56.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่   ภาคตะวันออก  นางสาวอัญชลี  พุทธพงษ์    กศน.อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

    57.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่   ภาคใต้  นายทวี  คงเพชรกุล  กศน.อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

20.  ครูประจำกลุ่ม ดีเด่น

    58.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่   ภาคกลาง  ว่าที่ ร.ต.หญิงธนินท์รัฐ  คล้ายประยูร  กศน.อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

    59.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่   ภาคตะวันออก  นายปัญจฤกษ์  ใหม่เอี่ยม  กศน.อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

    60.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่   ภาคใต้  นายอดิศักดิ์  สาหลำ  กศน.อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

21.  ครูสอนคนพิการ ดีเด่น

    61.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่   ภาคตะวันออก  นางสุภาพร  นะมามะกะ  กศน.อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

    62.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่   ภาคใต้  นางวาสนา  รักจำรูญ  กศน.อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

    63.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่   ภาคเหนือ  นางสาวสิริรัฐ  ทองศรี  กศน.อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

22.  ครูสอนเด็กเร่ร่อน ดีเด่น

    64.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่   ภาคตะวันออก  นายชรินทร์  ใยยั่งยืน  สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ

    65.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นายกรวุฒิ  คันธะบุปผา  กศน.อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

    66.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่   ภาคเหนือ  นางกนกวรรณ  บุญสุข  กศน.อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

23.  ผู้บริหารสถานศึกษาในปอเนาะ ดีเด่น

    67.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่   ภาคใต้  นายตัยยีบีย์  บูยุโส๊ะ  กศน.อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

    68.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่   ภาคใต้  นายดอรอนิง  ดาแม  กศน.อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

    69.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่   ภาคใต้  นายอับดุลอาซิส  ยานยา  กศน.อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

24.  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ดีเด่น 

    70.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นางสาวอัจฉรา  สากระจาย สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย

    71.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  ภาคใต้  นางกานดา  ทองคลองไทร  สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

    72.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่  ภาคเหนือ  นางสาววิเลขา  ลีสุวรรณ์  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

25.  ผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรงสำนักงาน กศน. ดีเด่น

    73.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่     นายบัญญัติ  ลายพยัคฆ์  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

    74.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่   นายสุชีพ  สุนทรศร    ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี

    75.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่   นายปรีชา  ชื่นชนกพิบูล  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต   

26.  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ดีเด่น

    76.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่    ภาคเหนือ  นายราเชนทร์  บูรณศาสตร์  สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 

    77.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  ภาคใต้  นายเรวัฒน์  เพ็ชรสงฆ์  สำนักงาน  กศน.จังหวัดปัตตานี

    78.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่  ภาคกลาง  นายทรงสวัสดิ์  ศรีธัญรัตน์  สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง

27.  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรงสำนักงาน กศน. ดีเด่น

    79.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่     นางเรียงตะวัน  สิทธิเชนทร์  อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

28.  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น

    80.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่    ภาคเหนือ  นายพงษ์ศักดิ์  บุญเป็ง  กศน.อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

    81.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  ภาคใต้  นายมะกาแม  หยีหามะ  กศน.อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

    82.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นายบุญส่ง  ทองเชื่อม  กศน.อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

29.  ศึกษานิเทศก์ ดีเด่น

    83.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่    ภาคใต้  นางกัญญา  ทวีเศรษฐ  สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง

    84.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นางสาวบังอร  ดวงดุษดี  สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

    85.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่  สำนักงาน กศน. (ส่วนกลาง)  นางพิมพา  หาญวัฒนะชัย หน่วยศึกษานิเทศก์

30.  ข้าราชการครู ประเภทจัดกิจกรรมด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น

    86.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่   ภาคตะวันออก  นางรุ่งอรุณ  บุตรสิงห์  กศน.อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา   

    87.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่   ภาคใต้  นางเบญจมาภรณ์  สุพิทยพันธุ์  กศน.อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

    88.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่   ภาคกลาง  นางบุญมา  ม่วงศรี   กศน.อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

31.  ข้าราชการครู ประเภทจัดกิจกรรมด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น

    89  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่   ภาคเหนือ    นายสุวัฒน์  ธรรมสุนทร   สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

    90.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่   ภาคใต้  นางธันย์ชนก  โภชนุกูล  กศน.อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

    91.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่   ภาคกลาง  นางจิตรา  โลจายะกศน.อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   

32.  ข้าราชการครู ประเภทจัดกิจกรรมด้านทักษะชีวิต ดีเด่น

    92.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่   ภาตตะวันออกเฉียงเหนือ  นายธนารักษ์  อุตรินทร์  กศน.อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

    93.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่   ภาคเหนือ  นายประภาส  โป้แล  กศน.อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

    94.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่   ภาคกลาง  นางธีราพร  รอดทองอยู่  กศน.อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

33.  ข้าราชการครู ประเภทจัดกิจกรรมด้านพัฒนาอาชีพ ดีเด่น

    95.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่   ภาคกลาง  นางน้ำค้าง  สีเดือนกศน.อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

    96.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่   ภาคเหนือ  นางณัชชา  ทะภูมินทร์  กศน.อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 

    97.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นางสาวพรธนธรรศน์  พันหล่อมโส  กศน.อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

34.  ข้าราชการครู ประเภทจัดกิจกรรมด้านพัฒนาชุมชนและสังคม ดีเด่น

    98.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่   ภาคใต้  นางจงรักษ์  เฉียงตะวัน  กศน.อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

    99.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่   ภาคตะวันออก  นางสาวอาภรณ์  ศรีแสงทอง  กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 

    100.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่   ภาคเหนือ  นางมาลัย  ขอนดอก  กศน.อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ข.  ประเภทหน่วยงาน

35.  หน่วยงานทหาร ดีเด่น

    101.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่    ภาคใต้  ค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี

    102.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่    ภาคกลาง  จังหวัดทหารบกราชบุรี

    103.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่    ภาคตะวันออก  กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จังหวัดปราจีนบุรี

36.  ทัณฑสถาน/เรือนจำ ดีเด่น

    104.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่    ภาคตะวันออก  เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

    105.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่    ภาคเหนือ  เรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

    106.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่    ภาคกลาง  เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

37.  สถานพินิจ ดีเด่น

    107.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่    ภาคใต้  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา

    108.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่    ภาคตะวันออก  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี

    109.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่    ภาคกลาง  สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

38.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดีเด่น 

    110.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่    ภาคกลาง  องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

    111.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่    ภาคใต้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

    112.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่    ภาคเหนือ  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

39.  หน่วยงานเอกชน ดีเด่น

    113.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่    ภาคเหนือ  บริษัท CS lox info จำกัด (มหาชน) สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

    114.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่    สำนักงาน กศน.กทม.  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน สถาบันการศึกษาทางไกล กทม.

    115.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่    ภาคกลาง  สโมสรไลออนส์หัวหิน  กศน.อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

40.  กศน.ตำบล/แขวง ดีเด่น

    116.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่    ภาคกลาง  กศน.ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

    117.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่    ภาคเหนือ  กศน.ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

    118.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กศน.ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

41.  ศูนย์การเรียนชุมชน ดีเด่น

    119.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่    ภาคใต้  ศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

    120.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่    ภาคเหนือ  ศูนย์การเรียนชุมชนวัดเวียงพาน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

    121.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่    ภาคกลาง  ศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

42.  สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ดีเด่น

    122.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่    ภาคเหนือ    สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

    123.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  ภาคตะวันออก  สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

    124.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่  ภาคใต้  สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต

43.  สถานศึกษาขึ้นตรงสำนักงาน กศน. ดีเด่น

    125.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่    ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

    126.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  สถาบัน กศน.ภาคใต้

    127.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต

44.  กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น

    128.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กศน.อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี

    129.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  ภาคใต้    กศน.อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

    130.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ได้แก่  ภาคเหนือ    กศน.อำเภอเมือง จังหวัดน่าน


คำสำคัญ (Tags): #ผลงาน กศน.ดีเด่น
หมายเลขบันทึก: 518826เขียนเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2013 14:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2013 15:12 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

ยินดีด้วยนะสมพร  น่าภูมิใจ...


( ใครสนใจเรื่อง
"บุคลากร กศ.อื่น สอบ ผอ.-รอง, โอนเป็นครู, ประกันคุณภาพ, ส่งชื่อสอบ N-NET ตกหล่น, ค่าจัดสอบ N-NET, แผนการสอน, ไปต่างประเทศ, รหัสกลุ่ม ITw ไม่ถูก"

ดูได้ที่
http://www.gotoknow.org/blogs/books/view/nfeph999 )

ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านด้วยนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท