หน่วยต้นไม้

นายทวี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1 ( 3ปี)

สัปดาห์ที่   สาระการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง  ธรรมชาติรอบตัว

หน่วยการเรียนรู้   ต้นไม้แสนรัก

สิ่งที่เด็กรู้แล้ว

สิ่งที่เด็กต้องการรู้

สิ่งที่เด็กควรรู้

1. ชื่อต้นไม้

2.  ส่วนประกอบ

1  เกิดจากอะไร

2.  การขยายพันธ์

1.  ลักษณะ รูปร่าง สี

2.  การขยายพันธ์

3  การบำรุงรักษาต้นไม้

4.  ประโยชน์ของต้นไม้

5.  โทษของต้นไม้

แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

สัปดาห์ที่   สาระการเรียนรู้ที่   3  ธรรมชาติรอบตัว

หน่วยการเรียนรู้  สิ่งไม่มีชีวิต

* พัฒนาการที่ควรเน้น

กิจกรรม

วันที่

เคลื่อนไหวและจังหวะ

เสริมประสบการณ์

(ในวงกลม)

สร้างสรรค์

เสรี

กลางแจ้ง

เกมการศึกษา

1

การร้องเพลงกายและการทำท่าประกอบเพลง

บอกความหมายชื่อสิ่งไม่มีชีวิต 

การปะติดภาพและการระบายสี

เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกเล่น

ในศูนย์ตามความสนใจและค้นหาความถนัดของตน

เล่นน้ำเล่นทราย

เกมการจับคู่ภาพกับจำนวนตัวเลข

2

เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ  ช้า-เร็ว หยุด และปฏิบัติตามคำบรรยายตามจินตนาการของเด็ก

บอกคุณลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิต ดิน  หิน  น้ำ ทราย

วาดภาพระบาย สี  การหยดสี

ลงมือเล่นโดยการสังเกต สำรวจ ทดลอง ค้นคว้า ฯลฯ และสร้างสรรค์ ผลงานจากาการเล่นตามความคิด ประสบการณ์และจินตนาการของตน/กลุ่ม

เล่นเกมกระโดดตามรูปทรงต่างๆตามคำสั่งในข้อตกลง

เรียงลำดับแบบอนุกรม

3

เคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระตามคำบรรยาย

บอกประโยชน์ของสิ่งไม่มีชีวิต ดิน  หิน  น้ำ  ทราย

การปั้นดินน้ำมันการวาดภาพสีน้ำ

เลือกเล่นอย่างมีความหมายรู้จักการแก้ปัญหาในการเล่นและสามารถสอบงานด้วยตนเอง

เล่นเครื่องเล่นสนาม

เกมการสังเกตรายละเอียดของภาพ

4

ร้องเพลงพรวนดินและทำท่าประกอบเพลงตามจินตนาการ

บอกโทษของสิ่งไม่มีชีวิต ดิน น้ำ หิน ทราย

การวาดภาพจากดิน การเป่าสี การโรยทราย

เล่นอย่างมีความหมายโดยรู้จักหาจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมในการเปลี่ยนศูนย์กิจกรรมใหม่

เล่นเกม นั่งส่งบอล

เกมโดมิโด

5

ร้องเพลงติงตะลิงติงต๊อก พร้อมกับแสดงท่าประกอบเพลง

บอกการดูแลและการอนุรักษ์สิ่งไม่มีชีวิต ดิน น้ำ หิน ทราย

การเรียงเมล็ดพืช การขูดสี การโรยทราย

แบ่งปัน ช่วยเหลือ อดทน รอคอย ร่วมเสริมสร้างความคิดจินตนาการร่วมกับเพื่อนๆ

เล่นเกมคนขนหิน

ภาพตัดต่อรูปบ้าน

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

สัปดาห์ที่   วันที่  1  สาระการเรียนรู้ย่อย  ความหมายของสิ่งไม่มีชีวิต

**********************************************************************************

1.  ชื่อกิจกรรม  เคลื่อนไหวและจังหวะ

2.  การเตรียมสื่อเพื่อกิจกรรม

  1) เครื่องเคาะจังหวะ

  2)  เพลง “กายบริหาร” 

3.  สาระการเรียนรู้

  1)  สาระที่ควรเรียนรู้

  1.1  การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเพลง

  2)  ประสบการณ์สำคัญ

  2.1  การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่

4.  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม

  1)  เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างอิสระได้

  2) ร้องเพลง และทำท่าทางประกอบเพลงได้

  3) ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนได้

  4)  ปฏิบัติตามคำสั่งและข้อตกลงได้

5.  วิธีการจัดกิจกรรม

  1)  เด็กเข้าแถวตอน  2  แถว

  2)  เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงในการปฏิบัติกิจกรรม

3)  เด็กเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วบริเวณห้อง อย่างอิสระตามจังหวะเพลง เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้กลับมาที่เดิม

  4)  ปฏิบัติซ้ำตามข้อที่ 2  อีก  1  ครั้ง

  5)  เด็กพักผ่อนร่างกาย  2 – 3 นาที

6.  การประเมินผล

  1)  สังเกตการการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย

  2)  สังเกตการปฏิบัติตามคำสั่งและข้อตกลง

  3)  สังเกตการร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

สัปดาห์ที่   วันที่  1  สาระการเรียนรู้ย่อย  ความหมายของสิ่งไม่มีชีวิต

**********************************************************************************

1.  ชื่อกิจกรรม  เสริมประสบการณ์  (ในวงกลม)

2.  การเตรียมสื่อเพื่อกิจกรรม

  1)  คำคล้องจอง “ดิน หิน น้ำ ทราย”

  2)  บัตรคำ ดิน หิน น้ำ ทราย

3.  สาระการเรียนรู้

  1)  สาระที่ควรเรียนรู้

  1.1 ความหมายของสิ่งไม่มีชีวิต

  2)  ประสบการณ์สำคัญ

  2.1 สิ่งไม่มีชีวิตที่เด็กรู้จัก  เช่น ดิน หิน น้ำ ทราย

4.  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม

  1) บอกชื่อสิ่งไม่มีชีวิตได้

  2)  บอกความหมายของสิ่งไม่มีชีวิตได้

  3)  กล้าแสดงออก

  4)  ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

  5)  ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนได้

5.  วิธีการจัดกิจกรรม

  1)  เด็กนั่งเป็นกลุ่ม และท่องคำคล้องจอง “ น้ำ หิน ดิน ทราย”

  2)  เด็กร่วมกันสนทนาประกอบของจริง บัตรคำชื่อ และความหมาย เกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิต

  3)  นำ น้ำ ดิน หิน ทราย มาให้เด็กดูแล้วเปรียบเทียบรูปร่างลักษณะของสิ่งต่างๆ

  4)  อาสาสมัครลองสัมผัส น้ำ ดิน หิน ทราย และบอกถึงความเหมือนหรือความต่าง

  5)  เด็กและร่วมกันสรุปเกี่ยวกับสิ่งไม่มีชิต

6.  การประเมินผล

  1)  สังเกตการร่วมสนทนากับครูและเพื่อน

  2)  สังเกตการบอกชื่อสิ่งไม่มีชีวิต

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

สัปดาห์ที่   วันที่  1  สาระการเรียนรู้ย่อย  ความหมายของไม่มีสิ่งชีวิต

**********************************************************************************

1.  ชื่อกิจกรรม  สร้างสรรค์

2.  การเตรียมสื่อเพื่อกิจกรรม

  1)  กระดาษสี

  2)  กระดาษ A 4 กาว

3.  สาระการเรียนรู้

  1)  สาระที่ควรเรียนรู้

  1.1  การปะติดภาพ การพับสี

  2)  ประสบการณ์สำคัญ

  2.1 การชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงาม

  2.2 การปั้นและการประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยดินน้ำมัน 

4.  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม

  1)  ฝึกกล้ามเนื้อมือและการประสานสำพันธ์ระหว่างมือกับตา

  2) สนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความเครียด

  3) มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

  4)  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

5.  วิธีการจัดกิจกรรม

  1)  ครูเตรียมอุปกรณ์ในการติดปะ การพับสี

  2)  เด็กนั่งเป็นกลุ่มๆละ 4 คน

  3) เด็กและครูร่มกันสร้างข้อตกลงในการทำกิจกรรมส้างสรรค์

4)ครูแนะนำและสาธิตการฉีกกระดาษสีต่างๆ มาปะติดภาพตามต้องการ

  5  บอกชื่อผลงานของเองให้เพื่อนและครูฟัง

  6)  เก็บอุปกรณ์หลังปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว

6.  การประเมินผล

  1)  สังเกตการใช้ประสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 

  2)  สังเกตการทำงานร่วมกับผู้อื่น

  3)  สังเกตความรับผิดชอบ

  4)  สังเกตผลงานการมีความคิดสร้างสรรค์

.

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

สัปดาห์ที่   วันที่  1  สาระการเรียนรู้ย่อย   ความหมายของสิ่งไม่มีชีวิต

**********************************************************************************

1.  ชื่อกิจกรรม  เสรี

2.  การเตรียมสื่อเพื่อกิจกรรม

  1)  อุปกรณ์ต่างๆที่จัดไว้ตามศูนย์กิจกรรมเสรีทั้ง ทั้ง  5  ศูนย์ ได้แก่   มุมหนังสือ  มุมบล็อก มุมศิลปะ  มุมเครื่องครัว  มุมพลาสติกสร้างสรรค์

3.  สาระการเรียนรู้

  1)  สาระที่ควรเรียนรู้

  1.1  การเล่นตามศูนย์  เป็นการเล่นในศูนย์ประสบการณ์ต่างๆอย่างอิสระ  ซึ่งจะช่วยการพัฒนาความคิดและจินตนาการของเด็กควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ  ความรอคอย  การแบ่งปัน  และการอยู่ร่วมกัน  เพื่อพัฒนาการเข้าสู่สังคม

  2)  ประสบการณ์สำคัญ

  2.1  การเล่นรายบุคคลและเล่นเป็นกลุ่ม

  2.2  การชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม

4.  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม

  1)  เปิดโอกาสให้เด็กได้สังเกต  สำรวจ  ทดลอง  ค้นคว้า  คิดแก้ปัญหาในการทำงานและการเล่นเป็นกลุ่ม

  2)  เกิดจินตนาการ  มีความคิดสร้างสรรค์  และมีความรับผิดชอบต่องานและสิ่งที่ตนเอง

  3)  ได้รับประสบการณ์ตรง  ใช้ภาษาสุภาพ  ช่วยเหลือ  แบ่งปันผู้อื่นและรู้จักอดทนรอคอย

  4)  ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน

5.  วิธีการจัดกิจกรรม

  1)  ครูแนะนำการปฏิบัติตนในการเล่นศูนย์กิจกรรมเสรีทั้ง  5  ศูนย์ตามข้อตกลง

  2)  ให้เด็กเลือกเล่นศูนย์กิจกรรมเสรีตามความสนใจ

  3)  ครู  เพิ่มเติม  ปรับเปลี่ยน  จัดเตรียมงานให้ตรงกับหน่วยการเรียน

  4)  ศูนย์อื่นๆ เล่นอย่างอิสระหลังเลิกเล่นให้ทำความสะอาดอุปกรณ์  พร้อมกับเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยดูสวยงาม

6.  การประเมินผล

  1)  สังเกตการพฤติกรรมการแสดงออก ก่อนและหลังการเข้าศูนย์กิจกรรมเสรี

  2)  ตรวจผลงานในการทำงานและการสร้างสรรค์ผลงานในการเล่น

  3)  บันทึกและตรวจสอบพฤติกรรมในการเล่นศูนย์กิจกรรมเสรีทั้ง  5  ศูนย์

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

สัปดาห์ที่   วันที่  1  สาระการเรียนรู้ย่อย  ความหมายของสิ่งไม่มีชีวิต

**********************************************************************************

1.  ชื่อกิจกรรม  กลางแจ้ง

2.  การเตรียมสื่อเพื่อกิจกรรม

  1)  กะละมังหรือถังสำหรับใส่น้ำ

  2)  ช้อนตัก ขวดน้ำ  แก้วน้ำ แม่พิมพ์ฯลฯ

3.  สาระการเรียนรู้

  1)  สาระที่ควรเรียนรู้

  1.1  การเล่นน้ำเล่นทราย

  2)  ประสบการณ์สำคัญ

  2.1  การเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่

4.  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม

  1) ฝึกการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ -  กล้ามเนื้อเล็ก

  2)  ใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว

  4)  เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

5.  วิธีการจัดกิจกรรม

  1)  เด็กเข้าแถวเดินลงสนาม และอบอุ่นร่างกาย

  2)  เด็กและครูอุปกรณ์ในการเล่นน้ำ เล่นทราย

  3)  เด็กและครูสร้างข้อตกลงในการเล่น

4)  ครูสนทนาและสาธิตการเล่น อย่างถูกวิธี

  5)  เด็กเล่นตามความสนใจ โดยมีครู คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

  6)  เล่นเสร็จแล้วช่วยกันเก็บของเข้าที่

6.  การประเมินผล

  1)  สังเกตการเล่นน้ำ เล่นทราย

  2)  สังเกตการใช้กล้ามเนื้อประสานสัมพันธ์ระหว่างกับตา

  3)  สังเกตการร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

สัปดาห์ที่   วันที่  1  สาระการเรียนรู้ย่อย  ความหมายของสิ่งไม่มีชีวิต

**********************************************************************************

1.  ชื่อกิจกรรม  เกมการศึกษา

2.  การเตรียมสื่อเพื่อกิจกรรม

  1)  เกมจับคู่ภาพกับจำนวนตัวเลข

  2)  เกมเก่าที่เคยเล่นมาแล้ว

3.  สาระการเรียนรู้

  1)  สาระที่ควรเรียนรู้

  1.1 การเล่นเกมจับคู่ภาพกับจำนวนตัวเลข

  2)  ประสบการณ์สำคัญภาพขนาดเล็ก  --

  2.1 การสังเกต  การเปรียบเทียบ  จำแนก  จัดกลุ่ม

4.  จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม

  1)  เล่นเกมจับคู่ภาพกับจำนวนตัวเลขได้

  2)  มีความสนุกสนาน

  3)  ฝึกการประสานสำพันธ์ระหว่างมือกับตา

  4)

5.  วิธีการจัดกิจกรรม

  1)  ครูเตรีมเกมการศึกษา พร้อมกับบอกชื่อเกม

  2)  ครูแนะนำและสาธิตวิธีการเล่นเกม “จับคู่ภาพกับจำนวนตัวเลข”

  3) เด็กเล่นเกมตามความสนใจโดยเล่นเกมใหม่  สลับกับเกมเก่าหมุนเวียนกันเล่นจนครบทุกกลุ่ม

  4)  เมื่อเล่นเสร็จให้เด็กช่วยกันเก็บเกมเข้าที่ให้เรียบร้อย

6.  การประเมินผล

  1)  สังเกตความถูกต้องในการเล่นเกม

  2)  สังเกตการมีความสามัคคี  และความรับผิดชอบ

  3)  สังเกตการใช้กล้ามเนื้อมือให้ประสานสัมพันธ์กับตา

บันทึกหลังสอน  6  กิจกรรม

กิจกรรม  การเคลื่อนไหวและจังหวะ

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม  เสริมประสบการณ์ (ในวงกลม)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม  สร้างสรรค์

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม  เสรี

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม  กลางแจ้ง

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรม  เกมการศึกษา

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ปัญหา/อุปสรรค

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  (ลงชื่อ)..........................................................ครูผู้สอน

   (นายทวี  พยายาม)

  วันที่สอน.....................................................................

  (ลงชื่อ)..........................................................นักวิชาการศึกษา

    (นางศุภิสรา  มาศชาย)

  วันที่ตรวจ.....................................................................


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แผนการสอนความเห็น (0)