รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน ๒  โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

           ในส่วนนี้เป็น การอภิปรายผลการวิจัย ตามประเด็นสำคัญที่ได้ค้นพบ โดยจัดเรียงตามลำดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  พร้อมทั้งมี ข้อเสนอแนะในตอนท้าย ซึ่งน่าติดตามและศึกษาไว้เป็นความรู้  ข้อมูลใน File นี้ ต้องอ่านด้วยโปรแกรม  Acrobat Reader   ค่ะ  http://gotoknow.org/file/chuanpis/File0006.pdf

 Panda