แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกับ 3 ช่องทางพิเศษกับหนึ่งช่องทางปกติ

K.Pually
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คณะฯของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จึงนำนักเรียนบางส่วน ไปแนะนำ - ชี้แจงข้อมูล และบอกแนวทางการจัดการศึกษา - หลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมเสริม ของโครงการห้องเรียนต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกเรียนตามความสนใจและความถนัด

กลุ่มบริหารงานวิชาการร่วมกับ กิจกรรมแนะแนว และตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ -  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษาและสุขศึกษา  ได้ไปแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกับ 3 ช่องทางพิเศษกับหนึ่งช่องทางปกติ ระหว่างวันที่ 23 – 28 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายจำนวน 6 โรงเรียน 

แนะนำ คือ การบอกหรือการชี้ทางเพื่อให้ผู้ที่รับข้อมูลนำไปปฏิบัติตาม

แนะแนว คือ การแนะทางเลือก เพื่อให้ผู้ที่รับข้อมูล  นำไปพิจารณา- คิดวิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อย และตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง 

         

                        


คณะฯของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  จึงนำนักเรียนบางส่วน ไปแนะนำ - ชี้แจงข้อมูล และบอกแนวทางการจัดการศึกษา - หลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมเสริม ของโครงการห้องเรียนต่างๆ  เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกเรียนตามความสนใจและความถนัด ให้กับน้องๆ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ซึ่งมีช่องทางการเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมอยู่ 3 ช่องทางพิเศษกับหนึ่งช่องทางปกติ    คือ

ช่องทางพิเศษ

1.ห้องเรียนพิเศษ STEM  จำนวน 80 คน = 2 ห้องเรียน

2.ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จำนวน 36 คน = 1 ห้องเรียน

3.ห้องเรียนความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์ จำนวน 40 คน = 1 ห้องเรียน

ช่องทางปกติ

ห้องเรียนปกติ  จำนวน   6 ห้อง แบ่งเป็น
1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการจำนวน 155 คน
2. นักเรียนทั่วไป 155 คน

***...ศึกษากำหนดการรับสมัคร - สมัครสอบ...ได้ที่นี่...***

กำหนดการ / ข้อมูลโรงเรียนที่ไปแนะแนว 

วันที่ 23 มกราคม 2556

เวลา 13.00 น. – 15.30 น.  ณ  โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร  จำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = 226 คน


 

                                          นักเรียนวัยใส- ตั้งใจฟังกันเป็นพักๆ  เป็นไปโดยตามธรรมชาติ

    

             กิจกรรมแนะแนวหลากหลายรูปแบบ / พี่ๆแสดงความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ..รวม  4 ภาษา 

  

                                              พี่ๆ ม.6  ร่วมกิจกรรมแนะแนวกันอย่างสนุกสนาน-ครื้นเครง 

    
                                         
           ตัวแทนนักเรียน..ที่มีส่วนร่วมกับการแนะแนว/ หลายคนถือโอกาสเยี่ยมเยียนคุณครูด้วยความระลึกถึง 

วันที่ 24  มกราคม 2556 
เวลา 09.00 น. – 11.00 น.  ณ  โรงเรียนวัดคูยาง  จำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = 222 คน

  

 หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว / รองฯกลุ่มบริหารงาานวิชาการ / คุณครูแนะแนวกับกิจกรรมท้าทายความสามารถของน้องๆ        

    

              นางสาวรัฐกานต์  โพธิ์พุทธ  ศิษย์เก่า  ร้องเพลงให้น้องๆฟัง / คุณครูฝ่ายปกครองดูแลระเบียบ-วินัย


 
                  
                            คุณครูอดิศักดิ์  โกศิยะกุล มือวางอันดับต้นด้านกีฬา /   สนใจ- รับฟังอย่างตั้งใจ

    

                              คุณครูแต่ละท่าน .....  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแนะแนวไปตามสถานการณ์ 


เวลา 13.00 น. – 14.45 น.  ณ  โรงเรียนธรรมรัตน์ศึกษา  จำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = 89 คน                       

                                                           ชื่นชมความเป็นระเบียบ-เรียบร้อย 

    

                                                เปิดโอกาสให้น้องๆ  มีส่วนร่วมกับกิจกรรมแนะแนว

  

                 ผลงานและข้อดีของการเรียนห้อง STEM  /  ตัวอย่างนักเรียนที่มีความสามารถด้านนานาภาษา   

    

        น้องกล้าแสดงออกในทางที่ควร/ พี่ๆ ม.6 ต้นแบบของคนดี-มีน้ำใจ-ขยันเล่าเรียน /หนึ่งในคุณครูแนะแนว

    

                           ตั้งใจรับฟังอย่างสนใจ / ผู้บริหารกล่าวขอบคุณคณะฯ/ ตัวแทนน้อง ป.6 กล่าวขอบคุณ 


วันที่ 25  มกราคม 2556 

เวลา 12.30 น. – 14.00 น.  ณ  โรงเรียนสาธิต  จำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = 59 คน

                                                     

    

                                    สนใจศึกษาผลงา่นของพี่ๆ / ป้ายชื่อโีรงเรียน / ศึกษาข้อมูลและระเบียบการ

     

               แนะแนวข้อมมูล-ระเบียบการ  - ห้องเรียนความสามารถพิเศษคณิตศาสตร์ /.ห้องเรียนพิเศษ STEM

    

                                                             ตัวแทนพี่ชั้น ม.6 / เสื้อสีเดียวกัน

    

                                      ศิษย์เก่าของครู  /  ตัวแทนกล่าวขอบคุณ / พี่ๆ ม.3 สนใจดูระเบียบการ

วันที่ 28  มกราคม 2556 

เวลา 09.00 น. – 11.00 น.  ณ  โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา  จำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = 149 คน 


    

                                                        หัวหน้าทีมฯ  รองประไพศรี  อังสุโชติเมธี 

  

                                                       ฝึกใช้นิ้วทั้ง 10 คูณเลข / พี่ๆก็ชอบฝึกฝน 

  

                               พี่ๆ วัยละอ่อนแนะนำห้อง STEM  /  พี่ๆ ม.6 พูดภาษาต่างประเทศให้น้องๆทาย   

    

                           พี่ ม.6 แนะนำข้อมูล- บอกคณะที่สอบผ่าน...บางคนได้ที่เรียนมากกว่า 6 คณะฯ 

    

                               คุณครูระดับชั้น ป.6 /ตัวแทนกล่าวขอบคุณ / พี่ๆ นั่งเป็นระเบียบรอช่วงของตน     

เวลา 13.00 น. – 15.00 น.  ณ  โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์  จำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = 35 คน


     

                                                          นักเรียนตั้งใจฟังข้อมูล  กันอย่างสนใจ 

     

                         คณิตศาสตร์แถมเทคนิคการคูณเลข /  วิทยาศาสตร์ชี้แจงข้อมูลอย่างเป็นเหตุ-เป็นผล  

    

    นักเรียนทุนเอเอฟเอส - นักเรียนทุนบริษัทเอกชน  / น้องๆห้อง STEM /  คะแนนสูงสุดอันดับ 1 วิชาภาษาไทย

    
 
                                                  กลุ่มพี่ๆ ชั้น ม.6  ร่วมแรงกันมาให้ข้อมูล-กำลังใจกับน้องๆ 

    

                                              ผู้ปกครองร่วมรับฟังการแนะแนว  - ถาม-ตอบในประเด็นที่สงสัย    


นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ในปีการศึกษา 2555  มีจำนวนทั้งสิ้น 469 คน   ณ ช่วงเวลานี้...สามารถสอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งสถาบันของรัฐและเอกชน ในระบบรับครงและโควตา จำนวน 461 ที่นั่ง   (สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่)


                                                 *** ...ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ ... *** 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมความเห็น (0)