รวมพลังชาวมอดินแดง ร่วมสร้างสังคมแห่งสังคมแห่งการเรียนรู้

 วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. เชิญชาวมอดินแดงและท่านกรรมการ อนุกรรมการที่นำการจัดการความรู้เข้าร่วม "ทบทวนชีวิต พิชิตยุทธศาสตร์ด้วยการจัดการความรู้ชาวมอดินแดง" ณ ห้องประชุม SME ชั้น ๖ อาคารบริการวิชาการ

 วาระที่สำคัญจะมีการนำเสนอ "แผนสร้างทีมคุณอำนวยสำหรับชาวมอดินแดง" ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ โดยเชิญตัวแทนจากคณะวิชา หน่วยงาน ศูนย์ สถาบัน สำนัก ที่เคยผ่านการอบรมการจัดการความรู้หลักสูตรใด หลักสูตรหนึ่ง และ หากมี Blog หรือ มีชุมชนนักปฏิบัติ จะได้รับการพิจารณาเข้าในหลักสูตร "TOT for KKU_KM_Facilitator รุ่นที่ ๑" เป็นอันดับแรก รายละเอียด คุณเอื้องฟ้า(คลิก) จะส่งเอกสารประสานงานไปยังทุกหน่วยงานครับ

 JJ