ครูและผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกันเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้เด็กได้รับการพัฒนาจากครูและผู้ปกครอง เพราะครูและผู้ปกครองได้เรียนรู้พฤติกรรมเด็กที่งที่บ้านและโรงเรียน ผู้ปกครองดีใจที่ครูให้ความสนใจในบุตรหลานและพร้อมให้ความร่วมมือ ซึ่งเป็นแนวทางที่เด็กจะได้รับการพัฒนาทุกด้าน