วิถีไทยที่สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย "ความเป็นพหุสังคมในสังคมไทย" คัดลอกจากหนังสือ การศึกษาเพื่อสร่างพลเมือง โดยทิพย์พาพร ตันติสุนทร

ทุนทางสังคมของวิถีไทยที่สืบต่อจากความเป็นสยามเป็นรากอันแข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสังคมมีพื้นฐานที่ดีที่สามารถสนับสนุนการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายและประนีประนอม อันเป็นลักษณะที่ดีในสังคมประชาธิปไตย

ความเป็นพหุสังคมในสังคมไทย

ประเทศไทยนั้น ประกอบไปด้วยชุมชนที่มีความแตดต่างหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม เพียงแต่สัดส่วนของความเป็นเชื้อชาติไทยมีมากกว่า ความเป็นพหุสังคมสยามในอดีตยังคงตกทอดมาถึงปัจจุบัน ที่ประเทศสยามนั้นได้มีการอยู่ร่วมกันของชุมชนที่แตกต่างกันทั้งทางเชื้อชาติ  ภาษา และวัฒนธรรม เช่นอินเดีย จาม มาเลย์  จีน ญวน มอญ เขมร  ลาว ไทยเป็นต้น โดยมีไทยนั้นเป็นเพียงชนชาติหนึ่งในสยาม และแม้นจะเป็นชนชาติใหญ่ และมีอำนาจทางการเมืองเหนืออว่าชนชาติอื่น แต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกันโดยยอมรับวัฒนธรรมประเพณีของชนชาติอื่น ซึ่งนโยบายยอมรับความแตกต่างนี้ มิใช่ความแตกแยกและได้รับรองความชอบทางวัฒนธรรมย่อยอันหลากหลาย ซึ่งมีมาโดยตลอดสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์  เป็นเอกลักษณ์ของสังคมสยามที่มีสัญลักษณ์อยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์ ซึ่งปกป้องดูแล คุ้มครองทุกเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ที่อยู่ในสยามประเทศ ซึ่งหลักการนี้มีอยู่ตลอดยุคสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่ด้วยการสร้างชาติตามสมัยนิยมใหม่ด้วยการสร้างเอกลักษณ์ใหม่บนพหุลักษณ์ดังกล่าว ในยุคสมัยของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม จึงได้เปลี่ยนชื่อสยาม มาเป็นไทย ในปี ๒๔๘๒  ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์ สู่ระบอบประชาธิไตย ด้วยเหตุผลที่ชนส่วนใหญ่ในประเทศเป็นคนไทย จึงเป็นการสร้างเอกลักษณ์ใหม่ให้แก่รัฐและนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ดินแดนสยามได้รับเอกลักษณ์ที่มีลักาณะทางเชื้อชาติที่เน้นความเป็นไทยที่เหนือกว่าและครอบงำชนกลุ่มน้อย

จากลักษณะพื้นฐานของสังคมไทยในอดีตที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นสังคมที่มีความหลากหลาย เป็นสังคมเปิดและประนีประนอม สามารถอยู่ร่วมกันได้แม้มีความแตกต่างทางเชื้อชาติและมีความเชื่อที่ไม่มีความขัดแย้งแต่สามารถอยู่กันสืบต่อมาอย่างสันติสุข การเป็นสังคมเปิดที่ยอมรับความแตกต่างกันนี้เอง จึงเป็นสัญลักาณ์ของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นสังคมเอื้ออาทร ดังจะเห็นได้จากการดำรงอยู่ของชุมชนจีน  ชุมชนมอญ  ชุมชนลาว ชุมชนมุสลิม ฯลฯ ที่ยังคงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมของตนไว้ได้อย่างดี ทำให้ทุนทางสังคมของวิถีไทยที่สืบต่อจากความเป็นสยาม เป็นรากอันแข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสังคมมีพื้นฐานที่ดีที่สามารถสนับสนุนการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายและประนีประนอม อันเป็นลักษณะที่ดีในสังคมประชาธิปไตย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง Civic Education for Thai Societyความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

517586

เขียน

27 Jan 2013 @ 15:40
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง