GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ถึง Assessors และ Assessees มน. ทุกท่านครับ

ข้อความข้างบนผมเจตนาสื่อถึงทั้งผู้ประเมินภายในของ มน. (Assessors) และผู้รับการประเมิน (Assessees) ของ มน. ทั้งหมดทุกท่าน เพื่อโปรดพิจารณาทำความเข้าใจและนำมาประยุกต์ใช้กับระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (NUQA) ของเราด้วยครับ

         สมศ. ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเฉพาะกรณีและการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative case study method) ในการตอบโจทย์การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

         โจทย์การประเมิน (วิจัย) ที่สำคัญคือ

         1. สถาบันอุดมศึกษา จัดการศึกษาได้มาตรฐานตามที่ สมศ. กำหนดหรือไม่

         2. มีการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศในทุกภารกิจตามจุดเน้นที่กลุ่มสถาบันสังกัดหรือไม่

         3. ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ / ผู้รับบริการหรือไม่

         ข้อความข้างบนผมเจตนาสื่อถึงทั้งผู้ประเมินภายในของ มน. (Assessors) และผู้รับการประเมิน (Assessees) ของ มน. ทั้งหมดทุกท่าน เพื่อโปรดพิจารณาทำความเข้าใจและนำมาประยุกต์ใช้กับระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (NUQA) ของเราด้วยครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 51736
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)