รายงานผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา2548 : ศน.ธีติมา ถาวรรัตน์

         จากการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ของปีการศึกษา 2548 จำนวน 119 โรง โดยมีหัวข้อสังเคราะห์ จำนวน 11 ประเด็น และวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  1 ประเด็น พบว่า

         1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 188 โรง แบ่งเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 152 โรง สังกัดเอกชน 34 โรง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ 1 โรง และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 1 โรง มีนักเรียนทั้งหมด 49,733 คน มีนักเรียนลักษณะพิเศษ 4 ประเภท(นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  นักเรียนปัญญาเลิศ และนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ) จำนวน 12,994 คน มีนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 4,083 คนมีบุคลากรทั้งสิ้น 2,051 คน ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอายุเฉลี่ย 30-50 ปี  และมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปี

         2. สภาพชุมชนโดยรวม ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มากกว่าร้อยละ 80 นับถือศาสนาพุทธ มีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 40,000 บาท

         3. โอกาสและข้อจำกัดทางการศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่อยู่ใกล้วัด และมีข้อจำกัดเรื่องผู้ปกครองยากจน

         4. งบประมาณและทรัพยากร สถานศึกษามีงบประมาณในส่วนของรายรับ-รายจ่ายเท่ากัน

         5. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ สถานศึกษาส่วนใหญ่มีแหล่งเรียนรุ้ที่มีพื้นที่ห้องสมุดน้อยกว่า 3 ห้องเรียน และส่วนใหญ่เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อยกว่า 5 ครั้ง

        6. ผลการดำเนินงานโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  สถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จคิดเป็น     ร้อยละ 100 จากกิจกรรมที่ดำเนินงานทั้งหมด มี 5 กิจกรรม /โครงการได้แก่ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน IT คุ้มครองผู้บริโภค  โรงเรียนสีขาว  วัดผล/ประเมินผล และรักษ์ภาษา สำหรับโครงการที่ดำเนินการไม่ประสบความสำเร็จมากที่สุด คือ โครงการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 66.67

       7. ผลการประเมินภายนอกรอบแรก จากสมศ. ผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน คือด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านครู และด้านผู้บริหาร มีคุณภาพดี กล่าว ด้านผู้เรียนมีคุณภาพระดับดี  ด้านครูมีคุณภาพระดับดี และด้านผู้บริหารมีคุณภาพระดับดี  ทั้ง 3 ด้านได้มาตรฐานขั้นต่ำของสมศ.คิดเป็นร้อยละ 90.68 ไม่ได้มาตรฐานขั้นต่ำของสมศ. คิดเป็นร้อยละ 9.32

       8. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่าทั้ง 4 ด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับดี กล่าวคือด้านผู้เรียนมีคุณภาพดี ด้านการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพระดับดี  ด้านการบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพระดับดี และด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้มีคูณภาพระดับดี

     9. การดำเนินงานโครงการและแนวทางการพัฒนา  จุดเด่นของสถานศึกษา ด้านผู้บริหาร เด่นเรื่องคณะกรรมการการศึกษาของสถานศึกษามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 35.40 ด้านครูเด่นเรื่องรู้เป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา ด้านผู้เรียนเด่นเรื่องคุณธรรม จริยธรรมฯ  จุดควรพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษาควรได้รับการพัฒนาเรื่องวิทย์ อังกฤษ ศิลปะ ดนตรี  ด้านครูควรได้รับการพัฒนาเรื่องการจัดกิจกรรมคิด         วิเคราะห์ฯ ด้านผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาเรื่องการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณฯ ความต้องการความช่วยเหลือ ในเรื่อง สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากที่สุด  และแนวทางการพัฒนาในอนาคต ในเรื่องแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาได้แก่ห้องคอมพิวเตอร์มากที่สุด

ข้อเสนอแนะ 

1. ระดับสถานศึกษา ผู้บริหารควรมีการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน  จัดให้มีสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอกับการใช้งาน  และผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์และมีจินตนาการ

2. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อสะดวกในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  และมีระบบการนิเทศฝังตัวที่ชัดเจนเพื่อช่วยเหลือ  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้จากการปฏิบัติ:ศน สพท.สฎ 1

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพการศึกษา#ศน.ธีติมา#ถาวรรัตน์

หมายเลขบันทึก: 51728, เขียน: 25 Sep 2006 @ 14:15 (), แก้ไข: 12 May 2012 @ 22:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)